Заповед №РД-01-194/30.03.2021г.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка.
Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021г. до 30.04.2021г.:
………………………………………………………………………………………
1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия(в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.)в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образовани от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 ие.
2. До 11.04.2021 г. се преустановяват груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа.
3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
………………………………………………………………………………………

Zapoved__rd-01-194-30-03-2021