Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.

zapoved173
Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка. От 22 март преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици
Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.:
………………………………………………………………………………………………………
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.)в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
………………………………………………………………………………………………………