Информация за подаване на документи за приемане на ученици в 8. клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка предстоящите дейности по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година Ви информираме следното:

 1. Обявяване на резултатите от изпитите по български език и литература, математика и проверка на способностите съгласно графика на дейностите по приемането на ученици завършили основно образование е до 29.06.2020 г.
 2. Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите – до 02.07.2020 г.
 3. Запознаване на учениците с писмената работа  в присъствието на родител  може да се извърши на 01.07.2020 г. от  10 -12 ч. и от 14 -16 ч. в РУО – Кърджали.
 4. Подаването на заявления за участие в приема на ученици завършили основно образование може да се извърши в периода от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. – а първи етап от класирането.
 5. Съгласно чл.63, ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, със заповед № РДА 09 – 342/19.06.2020 г на началника на РУО – Кърджали са определени училища-гнезда за приемане на документи за участие в прием на ученици завършили основно образование, както следва:
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – град Кърджали
 • СУ „Васил Левски“ – град Ардино
 • СУ „Христо Ботев“ – град Джебел
 • СУ „Васил Левски“ – град Крумовград
 • СУ „Отец Паисий“ – с. Кирково
 • СУ „Христо Ботев“ – с. Чорбаджийско
 • СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бенковски
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ – град Момчилград
 • СУ „Христо Смирненски“ – с. Черноочене
 1. Обявяване на списъците с приетите ученици – І етап на класиране – до 13.07.2020 г.
 2. Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявление за участие във ІІ етап на класиране – до 16.07.2020 г.
 3. Съгласно чл.65, ал.3 и ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – всеки ученик се класира само с едно желание за всеки етап от класирането и след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20.07.2020 г. Във втори етап на класиране участват учениците, които не са приети или са приети на второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл.66 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 5. Записване на приетите ученици на втори етап от класирането – до 22.07.2020 година.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23.07.2020 година.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24 – 27.07.2020 година. В трети етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РУО – Кърджали, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29.07.2020 година.
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2020 година.
 10. Документи за записване в VIII клас на съответното училище:

– заявление до директора

– оригинал на свидетелството за завършено основно образование

– оригинал на медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар на ученика за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

 1. Ръководство за кандидатстване on-line:

Публикувано от:
Калитвенцова, Снежа
Старши експерт организация на средното образование