ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали приключи работата си по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”

На 29 септември 2018г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали приключи  дейностите по реализирането на проект  „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.  Проекта се реализира от 29.09.2016г. до 29.09.2018г. Проектът целеше предизвикването на повече интерес към образователния процес чрез предоставяне на допълнителни занимания, съобразени с интересите и желанията на учениците от малцинствата. Основната цел на проекта беше да осигури по-високо ниво на образованост на учениците от етническите малцинства като ключов фактор за бъдещото им личностно и професионално развитие
В рамките на 24 месеца по проекта се реализираха следните основни дейности с учениците от целевата група:
1. Създаване и дейност на клубове за допълнителни занимания за ученици от начален етап (Клуб „Знам и мога”; Клуб „Приказен свят без граници”; клуб „Изкуството ни обединява”) и за ученици от прогимназиален етап (клуб „Краезнание”, клуб „Език свещен”, клуб „Математиката – забавна и лесна”). Отчете се напредък срочните и годишни оценки в задължителния общообразователен процес на всеки ученик пряк участник в проекта. Също така за отчитането на резултатите от дейността на клубовете, ще се организираха и проведоха тематични празници, изложби и състезания, някои, от които с участието на родители. В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания и за по-пълно постигане на целите по проекта се проведоха съвместни учебно-познавателни дейности.
В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания по проекта на 17 и 18 февруари 2018 г. се проведе съвместна учебно-познавателна дейност под формата на двудневна екскурзия до гр. София. Учениците от начален етап, участници в клубовете за допълнителни занимания по проекта – „Знам и мога“, „Приказен свят без граници“ и „Изкуството ни обединява“ с ръководители Павлина Митрева, Валентина Дилова и Ели Иванова посетиха най-големия детски научен център в Източна Европа – „МУЗЕЙКО”. Образователния екип на „Музейко” беше приготвил за любознателните ученици от най-голямото основно училище в областта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали забавни игри, мисии и интерактивна програма за най-интересното от света на „Музейко”. В планетариума имаха беседа за звездите и създаването на Вселената, Слънчевата система, енергията, сталактити и сталагмити.
При изпълнението на поставените мисии децата показаха високи знания и умения, придобити по време на учебния процес. На 18.02.2018 г. учениците посетиха Националния военноисторически музей гр. София. Това е единственият музей в България, който предлага три експозиции – външна открита експозиция на бойна техника; постоянна експозиция, представяща различни периоди от историята на България и временни изложби на различна тематика, както и няколко колекционни зали. Учениците с интерес слушаха историята на българската войска, нейните победи, слава и героизъм от основаването на българската държава до наши дни. Разгледаха и колекцията на Александър I Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис. Децата с огромен интерес наблюдаваха изложените съоръжения и бойна техника. По повод 145 г. от обесването на Апостола на свободата Васил Левски на учениците беше представена и най-успешната образователна програма на Националния военноисторически музей – „Васил Левски – вчера и днес”. Посещението в Националния военноисторически музей гр. София повиши историческата култура на учениците и стимулира опазването на националната памет. Подтикна учениците да преследват по-задълбочено разбиране за личностите, местата и събитията, изградили основите на съвременната българска държава.
За учениците от прогимназиален етап – участници в проекта, се организира едноседмично изнесено лятно училище в гр. Банско в периода от 25.06.2018г. до 29.06.2018г. с техните ръководители Мария Стоянова, Венера Сарлова и Маргарита Русева. Ежедневно с участниците се провеждаха интерактивни занятия. Практическите занимания на тема „Български език владея – правилно да пиша и говоря аз умея“ затвърдиха знанията по български книжовен език. За прилагане на знанията по математика учениците участваха в практическа „Математическа щафета“, а в дискусионния клуб „Почитай миналото, гради бъдещето“ участниците затвърдиха  наученото по история на България и обогатяваха знанията си за родния край. Всички с интерес участваха в Дискусионния клуб за насърчаване продължаването на образованието си в гимназиален етап. Изнесеното лятно училище създаде условия за подобряване нивото на владеене на български книжовен език, доведе до преодоляване на социални и комуникативни дефицити. Създаде се атмосфера на толерантност и чувство за „заедност“. Посетените национални исторически обекти изграждаха чувство на гордост от културните богатства на родината. Учениците с интерес разгледаха къщата музей на Никола Вапцаров в Банско, изгледаха филм за живота и дейността на поета, поклониха се пред паметника на възрожденеца Паисий Хилендарски, чиято „История славянобългарска“ вече бяха чели.
Вълнуващо преживяване за участниците беше посещението на средновековната църква в село Добърско, която е една от 100-те национални исторически обекта. Впечатли ги интересният разказ на екскурзовода. Емоционални преживявания имаха децата и в Рупире, разглеждайки интересната архитектура и фреските на художник Светлин Русев, с които е изписана църквата. Старите български къщи и каменните улички придават уникална атмосфера на най-малкия град в България – Мелник. За всички това посещение беше вълнуващо преживяване. Потопиха се в атмосферата на древния Роженски манастир. С интерес изслушаха разказа за неговото създаване и опазване през годините. Опознавайки разнообразията в живота и религиите, участниците непринудено се научават да приемат различните култури. Посещението на величествения Рилски манастир, разположен в лоното на Рила планина, включен в списъка за Световно наследство на ЮНЕСКО и основан през X век от Свети Иван Рилски, предизвика вълнуващи преживявания. Ученици и учители, участвали в изнесеното лятно училище, се завърнаха заредени с положителни емоции, натрупали познания за родния край и за културни исторически обекти.
2. Модулно обучение на педагогическия състав на училището за прилагане на съвременни и иновационни практики в мултикултурна образователна среда. На 01 и 02 април 2017 г. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, като една от основните дейности по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, финансиран от ЦОИДУЕМ, се проведоха обучения на педагогически специалисти от училището, включващи теория и практически техники по следните главни модули: „Особености на мултикултурната класна стая”, „Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище” и „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес”.
3. Организиране и провеждане на летни занимания с участието на ученици от различни етноси и с родители-доброволци. Летните занимания бяха организирани в три направления: „Творческа работилница”, „Лятна читалня” и „Спортни отборни игри”. Летните занимания се проведоха всеки работен ден в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали. Целта на „Лятната читалня” бе развитие на четивната техника и повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни” теми. Целта на „Творческата работилница” бе развитие на социалните и творчески умения на учениците. Творчеството е изключително полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо израстване. Изкуството развива у децата въображението и помага за тяхното себеизразяване. Чрез него децата се учат да бъдат по- толерантни, опознават разнообразията в живота и по безопасен и непринуден начин се научават да приемат различните култури. Целта на „Спортните отборни игри“ бе в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея и единна стратегия в един екип и да я защитават.
Дейностите в проекта бяха планирани така, че на всеки етап учениците преки участници в проекта да са активни участници при изпълнението им и постигането на целите. Работата в клубовете за допълнителните занимания доведоха до осезаемо подобряване нивото на владеене на българския книжовен език, до преодоляване на социални и комуникативни дефицити и до подобряване на образователните резултати на учениците участници в проекта. Също така, създадената атмосфера на толерантност и чувство за „заедност” мотивира учениците от целевата група за активно включване в образователния процес, желание за продължаване на образованието в гимназиален етап и избягване на сегрегацията.
След успешното приключване на всички дейности по проекта, училището се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.