„ У.Т.Р.Е. за всеки ученик “ в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали с Лятна занималня

Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик. Училището трябва да се утвърди като институция, която е призвана да даде шанс на всеки ученик, да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното си богатство на своя роден край. На 29.09.2016г. в Центъра на образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства бе подписан договор за финансиране на проекта на училището  „У.Т.Р.Е. („Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик“). Основна цел на проекта „ У. Т. Р. Е. за всеки ученик“ е чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити създаващи условия за равен достъп до качествено образование. В рамките на 24 месеца по проекта се реализираха следните основни дейности с учениците от целевата група: Създадени са клубове за допълнителни занимания с ученици от I – IV клас ( Клуб „Знам и мога“,  Клуб „Приказен свят без граници“, Клуб „ Изкуството ни обединява“);  V – VII клас  (Клуб „Краезнание“, Клуб  Език свещен“, Клуб „Математиката – забавна и интересна“).
Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Те се организираха в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Провеждат се всеки ден  в ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали в тези три направления.
Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие.
Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване.Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури. Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У. Т. Р. Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите.  С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.