Други документи

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Валидиране
Заявление за признаване от чужбина
Заявление на дубликат
Издаване на дубликат на документ
Приемане и преместване
Признаване от чужбина I – VI клас
Информация за издаване на удостоверение за резултати от проверка на способностите
БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ
Заявление за записване на ученик
Заявление от родител за издаване на служебна бележка за записване на ученик
Заявление за записване в ЦДО
Заявление за избор на спортни дейности
Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование
Заявление за освобождаване от училище до 3 дни
Служебна бележка
Информирано съгласие за публикуване на снимки
Заявление родител – дете със СОП
Доклад от класните ръководители за обща подкрепа на ученици в риск
Доклад от преподавателите за проведени часове консултации с изоставащи ученици
УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА
Уведомително писмо до родителите за допуснати отсъствия
Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.1 Забележка
Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Преместване в друга паралелка
Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.2 Предупреждение за преместване в друго училище
Уведомително писмо до родителите за наложено наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище
Уведомително писмо до родителите за налагане на наказание по чл. 199, ал.1, т.3 Предупреждение за преместване в друго училище