Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали за отоплителен сезон 2016г./2017г.