Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали за отоплителен сезон 2016г./2017г.