ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.

Информация за подаване на документи за приемане на ученици в 8. клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка предстоящите дейности по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година Ви информираме следното:

 1. Обявяване на резултатите от изпитите по български език и литература, математика и проверка на способностите съгласно графика на дейностите по приемането на ученици завършили основно образование е до 29.06.2020 г.
 2. Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите – до 02.07.2020 г.
 3. Запознаване на учениците с писмената работа  в присъствието на родител  може да се извърши на 01.07.2020 г. от  10 -12 ч. и от 14 -16 ч. в РУО – Кърджали.
 4. Подаването на заявления за участие в приема на ученици завършили основно образование може да се извърши в периода от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. – а първи етап от класирането.
 5. Съгласно чл.63, ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, със заповед № РДА 09 – 342/19.06.2020 г на началника на РУО – Кърджали са определени училища-гнезда за приемане на документи за участие в прием на ученици завършили основно образование, както следва:
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – град Кърджали
 • СУ „Васил Левски“ – град Ардино
 • СУ „Христо Ботев“ – град Джебел
 • СУ „Васил Левски“ – град Крумовград
 • СУ „Отец Паисий“ – с. Кирково
 • СУ „Христо Ботев“ – с. Чорбаджийско
 • СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бенковски
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ – град Момчилград
 • СУ „Христо Смирненски“ – с. Черноочене
 1. Обявяване на списъците с приетите ученици – І етап на класиране – до 13.07.2020 г.
 2. Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявление за участие във ІІ етап на класиране – до 16.07.2020 г.
 3. Съгласно чл.65, ал.3 и ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – всеки ученик се класира само с едно желание за всеки етап от класирането и след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20.07.2020 г. Във втори етап на класиране участват учениците, които не са приети или са приети на второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл.66 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 5. Записване на приетите ученици на втори етап от класирането – до 22.07.2020 година.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23.07.2020 година.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24 – 27.07.2020 година. В трети етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РУО – Кърджали, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29.07.2020 година.
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2020 година.
 10. Документи за записване в VIII клас на съответното училище:

– заявление до директора

– оригинал на свидетелството за завършено основно образование

– оригинал на медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар на ученика за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

 1. Ръководство за кандидатстване on-line:

Публикувано от:
Калитвенцова, Снежа
Старши експерт организация на средното образование

ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Във първи клас научих в час мирно да седя,
да смятам, пиша и на срички да чета.
Букварчето прочетох от началото до края.
С много нови хора успях да се запозная.
Във втори клас таблицата аз научих
и доста нови знания отключих.
В много състезания участвах
и с времето все повече пораствах.
Трети клас – предмети нови.
Пълен бе със прилагателни, глаголи.
Ходих на екскурзии със моя клас.
Справях се отлично аз във всеки час.
Завършвам аз четвърти клас сега
и спомням си за всичките научени неща.
Искам да благодаря на моите учители –
те са истински съвременни будители!
                              Катерина Тонева 4 А клас

Две сестри от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали с награди от национален конкурс

Ученичката Иванка Чавдарова Боянова от 5 клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали е получила трето място в националния конкурс „България в картини и слово“ с ръководител Веска Митева, раздел изобразително изкуство – трета възрастова група /5-8 клас/. Нейната по-малка сестра Людмила е с поощрение за бъдещи успехи – втора възрастова група /1-4 клас/. Тя е ученичка в същото училище – 2 клас с ръководител Таня Петкова.

Конкурсът се провежда за седми път. Той е организиран от Министерството на образованието, Община Търговище и Обединения детски комплекс. С рисунки, литературни творби и презентации участваха ученици от 6 до 10 клас от цялата страна. Целта на конкурса е да насърчи творческия потенциал на учениците да пресъздадат достойнството и красотата на значими исторически, културни, природни забележителности в България, както и да популяризират обекти, традиции, събития от родния си край.

Открит урок във виртуална класна стая на платформата Microsoft Teams

С открити уроци във виртуални класни стаи ученици и учители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали показаха как учат в електронна среда. Учители и ученици демонстрираха как учат в електронна среда от разстояние с открити уроци във виртуалните класни стаи. От  16.03. 2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали, учебният процес протича  виртуално и дистанционно  в платформата Microsoft Teams.
Предизвикателство за учители,  ученици  и техните родители, с което се справихме успешно! Виртуалната класна стая позволява на учителите  и учениците да провеждат занятията си в онлайн среда чрез интeрнет връзка. Тя осигурява възможност за онлайн учене и  се доближава до реалното преподаване в класната стая в училище. Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации, да обсъждат и да задават и отговарят на въпроси чрез различните функции на виртуалната класна стая – възможност за чат, споделяне на екран, видео, презентиране на учебния материал, провеждане на анкета , тестове и др.
Обучението по Човекът и природата се провежда „от разстояние“, но това не намали интереса  и активността на учениците. Те работиха активно, решаваха задачи, изработваха проекти по теми, свързани с раздел „Жизнени процеси на организмите“. На 05.06.2020 г. в платформата за дистанционно обучение се проведе „открит урок“ на тема: Хранене, дишане и отделяне при човека, за споделяне на добри практики в прогимназиален етап. Учениците, подкрепяни и ръководени от техният учител г-жа Яна Милушева,  с радост показаха какво са научили и с гордост представиха  своите проекти, по които са работили с голямо желание на тема: Нашата храна и Дихателна система на човека.
Като гости на урока „присъстваха“ г- жа Марияна Пеева – директор на училището, г-н Сюлейман Мустафа – зам директор по учебната дейност и много учители от училището. „Човекът е част от природата, затова трябва да се грижим отговорно за опазване на околната среда! Нашето здраве е в нашите ръце – трябва да се грижим отговорно и за нашето здраве!“ посъветва младите природолюбители г-жа Пеева и изрази своето задоволство от резултатите, които постигат учениците в условията на дистанционното обучение.