Профил на купувача

ПРОЦЕДУРИ                                         Вътрешни правила ЗОП

решение за откриване на процедура

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП

събиране на оферти с обява

ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.14, АЛ.5 ОТ ЗОП

ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА

ПРЕДВАРИТВЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА

СТАНОВИЩА ОТ АОП

ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 14.04.2016 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.18, АЛ.1

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.18, АЛ.2

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.18, АЛ.3

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.18, АЛ.4

ОБЯВИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

АРХИВ

КОНТАКТИ