Непедагогически персонал

Име и фамилия                Длъжност

Гинка Радева                Библиотекар

Димка Стоилова             Главен счетоводител

Мария Василева          Завеждащ административно техническа служба

Янка Янева                   Касиер – домакин

Ердун Ибрям                Огняр

Златка Касабова          Чистач

Гюлкибар Сюлейман    Чистач

Росица Касабова          Чистач

Айлин Ферад                  Чистач

Севгинар Юмер             Чистач

Мюмюн Мехмед              Работник поддръжка на сгради