Непедагогически персонал

Име и фамилия                Длъжност

Тотка  Ламбова             Помощник на учителя-библиотекар

Димка Стоилова           Главен счетоводител

Мария Василева           Завеждащ административно техническа служба

Янка Янева                   Касиер – домакин

Ердун Ибрям                Огняр

Златка Касабова          Чистач

Гюлкибар Сюлейман    Чистач

Росица Касабова          Чистач

Айлин Ферад                  Чистач

Севгинар Юмер             Чистач

Мюмюн Мехмед              Работник поддръжка на сгради

Реджеб Ферат                Шофьор на училищен автобус