Непедагогически персонал

Фамилия                Длъжност

Ламбова             Помощник на учителя-библиотекар

Стоилова           Главен счетоводител

Ночева               Счетоводител

Василева           Завеждащ административно техническа служба

Янева                 Касиер – домакин

Ибрям                Огняр

Касабова           Чистач

Сюлейман        Чистач

Касабова          Чистач

Ферад               Чистач

Юмер               Чистач

Мехмед             Работник поддръжка на сгради

Ферат                Шофьор на училищен автобус