Непедагогически персонал

Фамилия                Длъжност

г-жа Ламбова             Помощник на учителя-библиотека

г-жа Ночева               Главен счетоводител

г-жа Василева           Завеждащ административно техническа служба

г-жа Янева                 Касиер – домакин

г-н Костов                Огняр

г-жа Касабова           Чистач

г-жа Сюлейман        Чистач

г-жа Касабова          Чистач

г-жа Ферад               Чистач

г-жа Юмер               Чистач

г-н Мехмед             Работник поддръжка на сгради

г-н Ферат                Шофьор на училищен автобус