Документи, правилници, планове,…

Документи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали
Учебна 2023-2024 година
1. Стратегия за развитие на училището;
2. Правилник за дейността на училището;
3. Училищни учебни планове:
4. Форми на обучение;
5. Годишен план за дейността на училището;
6. Мерки за повишаване качеството на образованието;
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище;
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
9. Дневно разписание на училището;
10. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден;
11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО:
11а. Начален етап;
11б. Прогимназиален етап.
12.Етичен кодекс;
13. График за консултации по учебни предмети I срок
13а. Начален етап;
13б. Прогимназиален етап.
Учебна 2022-2023 година
1. Стратегия за развитие на училището;
1а. План за финансиране;
1б. План за действие.
2. Правилник за дейността на училището;
3. Училищни учебни планове:
4. Форми на обучение;
5. Годишен план за дейността на училището;
6. Мерки за повишаване качеството на образованието;
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище;
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
9. Дневно разписание на училището;
10. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден;
11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО:
11а. Начален етап;
11б. Прогимназиален етап.
12.Етичен кодекс;
13. График за консултации по учебни предмети I срок
13а. Начален етап;
13б. Прогимназиален етап.
Учебна 2021-2022 година
1. Стратегия за развитие на училището;
1а. План за финансиране;
1б. План за действие.
2. Правилник за дейността на училището;
3. Училищни учебни планове;
4. Форми на обучение;
5. Годишен план за дейността на училището;
6. Мерки за повишаване качеството на образованието;
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище;
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
9. Дневно разписание на училището;
10. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден;
11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО:
11а. Начален етап;
11б. Прогимназиален етап.
12.Етичен кодекс;
13. График за консултации по учебни предмети II срок