„Образование за утрешния ден“

https://www.mon.bg/bg/100725

https://oud.mon.bg/

https://oud.mon.bg/files/Ukazania_proekt_OUD.pdf

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

2021-2022
„ДИГИТАЛНА ВСЕЛЕНА“ – III клас
Ръководител: Нурджан Хабилова
2019-2020
„В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ“ – II клас
Ръководител: Нурджан Хабилова
„КОМПЮТЪРЕН  СВЯТ“      IIIII клас
Ръководител: Станка Шелер