Група „Лингвистична математика“

Група за дейности по интереси
Ръководител: Венера Сарлова
 
В изпълнение на Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  учениците от клуб “Лингвистична математика” при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Кърджали  участваха на 15.01.2017г в Националната олимпиада по математическа лингвистика – общински кръг. Най-силните ученици от него ще могат да участват на 10 февруари в областната фаза.
Олимпиадата по математическа лингвистика се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Двата първи кръга се провеждат в две групи: V–VII и VIII–XII клас. Националният кръг е само за VIII–XII клас. Времетраене на олимпиадата по математическа лингвистика:
• общински кръг – 4 астрономически часа;
• областен кръг – 4 астрономически часа;
Формат на олимпиадата по математическа лингвистика:
• общински кръг – 3 задачи;
• областен кръг – 3 задачи;
Състезателната тема се оценява със 100 точки по критерии, разработени от НК.
Знаем, че лингвистиката е наука за езика, а математическата лингвистика моделира, чрез математически методи езикови явления в естествени езици. Тук няма математика, каквато я познаваме – формули, уравнения. Задачите, които се решават, имат логика, мислене. Работи се с различни гледни точки на езика, с граматика, фонетика, т.е. с думи, звукове, цели изречения, с неща, които има във всички езици или в повечето, и се търси начин за сравнение. Сравнението се прави с някой познат език, например българския и друг, който не познаваме достатъчно добре. Така откриваме някакво явление, доказваме го отново с думи. Нашите ученици се представиха достойно и 8 продължават напред в Областния кръг.