Група „Родна реч“

Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител: Ели Иванова