клуб „Изкуства и традиционни занаяти“ – прогимназиален етап

свят за всеки

Ръководител г-жа Любка Калайджиева

  • Да се запознаят участниците в клуба с богатите традиции и наследството на българския, турския и ромския фолклор.
  • Да се извърши събирателска дейност на обичаи, народни умотворения от ромския и българския фолклор, да се покаже красотата и богатството им по отношение на тематика, герои, изказ, за да се опознаят и разбират по-добре в бъдеще представителите на различните етнически общности в училище.
  • Чрез активното включване на учениците от етническите малцинства в различни прояви, свързани с историческата, културната, религиозната и езиковата идентичност на етносите, да се осъществява по-успешната им социална реализация.