клуб „Млад журналист“ – прогимназиален етап

свят за всеки

Ръководител г-жа Нурджан Хабилова

  • Основната цел на клуба е учениците да придобият умения да пишат, да редактират и да коригират своите статии.
  • Включване на учениците от етническите малцинства в различни прояви свързани с историческата, религиозната и езиковата идентичност на етносите и осъществяване на по-успешна социална реализация
  • Да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
  • Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
  • Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в училище, включително и на ученици с  риск от отпадане, чрез участие в дейности свързани с проект
  • Задълбочават се техните знания, формират се допълнителни умения. Поставя се акцент върху подготовката на публицистичните текстове, богатството от журналистическото жанрово разнообразие, върху журналистическото  разследване
  • В практиката се усвояват знания и умения за работа с апаратура, репортерска техника, звуков монтаж и редактиране.