„У.Т.Р.Е. за всеки ученик“

11 webНа 29.09.2016 г. в Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства бе подписан договор за финансиране на проекта на училището. Основната цел на проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” е чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности да се компенсират социални, езикови и комуникативни дефицити и създадат условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик. Специфичните цели на проекта са:
1. Да се повиши качеството на образование и възпитание в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали чрез създаване и прилагане на съвременни интерактивни учебно-познавателни и комуникационни форми;
2. Да се повиши успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
3. Да се утвърди училището като институцията, която е призвана да даде шанс на всеки ученик да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното богатство на родния си край и да се съдейства за интегрирането на младите хора под мотото на Европейския съюз – „Единни в многообразието”;
4. Да се формира у децата система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура;
5. Да се повиши професионалната квалификация на педагогическите специалисти в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Кърджали за прилагане на съвременни интерактивни методи и практики при работата с ученици в мултикултурна среда и при работа с ученици-билингви;
6. Да се засили и стимулира интереса на децата и родителите от етническите малцинства към училищния живот и учебните постижения;
7. Деца и родители да разберат, че всеки етнос и всяка общност имат своето културно богатство и то трябва да се цени и уважава, защото „Ние сме родени, за да живеем съвместно: нашето общество е свод от камъни, който би се срутил, ако единият не поддържаше другия.” /Сенека – римски философ и обществен деец/!
В рамките на 24 месеца по проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности с учениците от целевата група:
1.Създаване и дейност на клубове за допълнителни занимания за ученици от 1-4 клас (Клуб „Знам и мога”; Клуб „Приказен свят без граници”; клуб „Изкуството ни обединява”) и за ученици от 5 до 7 клас (клуб „Краезнание”, клуб „Език свещен”, клуб „Математиката – забавна и лесна”). Ще се следят и нивото и резултатите в задължителния общообразователен процес на всеки ученик пряк участник в проекта. Също така за отчитането на резултатите от дейността на клубовете, ще се организират и провеждат тематични празници, изложби и състезания, някои, от които с участието на родители. В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания и за по-пълно постигане на целите по проекта ще се проведат съвместни учебно-познавателни дейности.
2. Модулно обучение на педагогическия състав на училището за прилагане на съвременни и иновационни практики в мултикултурна образователна среда;
3. Организиране и провеждане на летни занимания с участието на ученици от различни етноси и с родители-доброволци. Летните занимания ще бъдат организирани в три направления: „Творческа работилница”, „Лятна читалня” и „Спортни отборни игри”. Летните занимания ще се провеждат всеки работен ден в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали в три направления: „Творческа работилница”, „Лятна читалня” и „Спортни отборни игри”. Целта на „Творческата работилница” е развитие на социалните и творчески умения на учениците. Творчеството е изключително полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо израстване. Изкуството развива у децата въображението и помага за тяхното себеизразяване. Чрез него децата се учат да бъдат по- толерантни, опознават разнообразията в живота и по безопасен и непринуден начин се научават да приемат различните култури. Целта на „Лятната читалня” е развитие на четивната техника и повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни” теми. Целта на спортните отборни игри е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея и единна стратегия в един екип и да я защитават.
Дейностите в проекта са планирани така, че на всеки етап учениците преки участници в проекта да са активни участници при изпълнението им и постигането на целите. Работата в клубовете за допълнителните занимания ще доведат до осезаемо подобряване нивото на владеене на българския книжовен език, до преодоляване на социални и комуникативни дефицити и до подобряване на образователните резултати на учениците участници в проекта. Също така, създадената атмосфера на толерантност и чувство за „заедност” ще мотивира учениците от целевата група за активно включване в образователния процес, желание за продължаване на образованието в гимназиален етап и избягване на сегрегацията. Обучението на педагогическите специалисти е обусловено от факта, че социалната роля на учителя не се изчерпва само с традиционните му задължения да преподава знания, да контролира и оценява учениците. Ефективността от съвместния образователно-възпитателен процес и общуването зависи и от това доколко взаимоотношенията между учителя, учениците и родителите се изграждат на принципа на толерантността и доколко формира взаимно уважение и дух на сътрудничество. Комуникативните умения, непрекъснатите квалификации и включването на учителите в различни форми за усъвършенстване на професионално-педагогическата компетентност за работа в мултикултурна среда, са от решаващо значение за приобщаване на децата към училището.
С реализацията на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Кърджали ще се утвърди не просто и само като място за обучение и възпитание, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на социализация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. КЪРДЖАЛИ

На 01 и 02 април 2017 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, като една от основните дейности по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, финансиран от ЦОИДУЕМ, се проведоха обучения на педагогически специалисти от училището, включващи теория и практически техники по следните главни модули: „Особености на мултикултурната класна стая”, „Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище” и „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес”.
Обучаваща организация бе «РААБЕ България», а лектори – Венета Косева Кирова /асистент по Теория на възпитанието и дидактика в Тракийски университет – Стара Загора/ и Росица Велчева Димова /психолог и експерт по диагностика, консултиране и кариерно ориентиране на ученици и родители/. Участници и лектори в обучението се обединиха около тезата, че ускорените процеси на глобализация изискват интензивно усвояване на знания за другите култури, умения за взаимодействие и позитивно приемане на другостта.
Отражение на тези процеси е и класната стая на 21 век – все по-различна и все по-многолика. Все повече си взаимодействат деца не само от различен етнос и религия, но и деца, идващи от семейства с различен социо-икономически статус и културна идентичност. Училището има важната задача да разшири и усъвършенства способността на децата да се справят със социокултурните различия. Доволни от обученията, участниците в тях обобщиха накратко постигнатите резултати:
  • повишени знания относно спецификата на работа в мултикултурна среда;
  • затвърдени умения за общуване, взаимодействие и решаване на конфликтни ситуации с учениците в мултикултурни условия;
  • овладени знания и умения за управление на културното разнообразие в училището и предотвратяване на конфликтите;
  • повишена квалификация и нови елементи в образователна култура на педагозите от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, в т.ч. и за разработване и прилагане на иновативни реални практики при изграждане на позитивна учебно-възпитателна среда.
    Планирането и изпълнението на тази дейност по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик”, финансиран от ЦОИДУЕМ, са обусловени от факта, че социалната роля на учителя не се изчерпва само с традиционните му задължения да преподава знания, да контролира и оценява учениците. Ефективността от съвместния образователно-възпитателен процес и общуването зависи и от това доколко взаимоотношенията между учителя, учениците и родителите се изграждат на принципа на толерантността и доколко формира взаимно уважение и дух на сътрудничество. Комуникативните умения, непрекъснатите квалификации и включването на учителите в различни форми за усъвършенстване на професионално-педагогическата компетентност за работа в мултикултурна среда, са от решаващо значение за приобщаване на децата от етническите малцинства към училището. Обученията се реализираха в съответствие с нормативната и поднормативна уредба, регламентираща професионалната квалификация на педагогическите специалисти. След приключване на съответните обучителни модули участниците в тях получиха сертификати за преминато обучение и удостоверения с квалификационен кредит.

„ У.Т.Р.Е. за всеки ученик “ в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали с Лятна занималня

Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик. Училището трябва да се утвърди като институция, която е призвана да даде шанс на всеки ученик, да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното си богатство на своя роден край. На 29.09.2016г. в Центъра на образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства бе подписан договор за финансиране на проекта на училището  „У.Т.Р.Е. („Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик“). Основна цел на проекта „ У. Т. Р. Е. за всеки ученик“ е чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити създаващи условия за равен достъп до качествено образование. В рамките на 24 месеца по проекта се реализираха следните основни дейности с учениците от целевата група: Създадени са клубове за допълнителни занимания с ученици от I – IV клас ( Клуб „Знам и мога“,  Клуб „Приказен свят без граници“, Клуб „ Изкуството ни обединява“);  V – VII клас  (Клуб „Краезнание“, Клуб  Език свещен“, Клуб „Математиката – забавна и интересна“).
Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Те се организираха в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Провеждат се всеки ден  в ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали в тези три направления.
Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие.
Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване.Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури. Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У. Т. Р. Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите.  С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.

 

“На училище” през юни по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали

„Казваме със пълен глас: Хубаво е в първи клас!
Всяко нещо най-прекрасно , се нарича ПЪРВОКЛАСНО”!

    Всяка година през месец юни ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” гр. Кърджали гостоприемно отваря врати за своите бъдещи ученици. Още не заглъхнали веселите гласове на учениците от начален етап, а по коридорите на школото плахо се разхождат бъдещите първокласници. Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Тя се организира в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.

Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Дейностите в направление „Лятна читалня” са насочени към стимулиране на читателския  интерес у децата, към развитие и обогатяване на устната им реч, към формиране на положително отношение към четенето като висша духовна дейност. Малката възраст на децата  и неумението  им все още да четат,  не са пречка да бъдат запознати с част от най-хубавите български народни приказки и с произведенията  на богатата българска и чуждестранна  детска литература – разкази, стихотворения, гатанки. За постигането на поставените цели, учителите подготвиха интересни и забавни за децата дейности.Всеки ден започваше с гимнастика и песни, които внасяха настроение и желание за работа. В часовете децата  слушаха  популярни произведения на детската литература-приказки, разкази, стихотворения, преразказваха  епизоди от тях, драматизираха любими приказки, рисуваха илюстрации към тях. Децата  с  особен интерес слушаха изпълнението на своите нови приятели от пети клас. Всички заедно разгледаха детските книжки в училищната библиотека.

Незабравимо ще остане посещението на районната библиотека ,,Н. Й. Вапцаров ”, филиал 2 и запознаване с библиотечния фонд. Библиотекарят Елена Гочева разказа на децата за своята работа, запозна ги как да ползват книжките  и ги пазят здрави, а накрая подари на всички деца читателски карти. Децата бяха особено доволни, че успяха сами да се включат в изработването на книжки с илюстрации по приказката „Трите пеперудки.”. Най-вълнуващ бе  денят, в който всяка от групите представи своята книжка и драматириза приказката с кукли, изработени от картон. Бъдещите първокласници показаха  голямо желание за себеизява и  артистични умения.

Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие, получаване, затвърждаване и надграждане на знания и умения, формиране на знания и умения за обработване на разнообразни материали, формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към труда и провокиране на творческото мислене на децата, възпитаване на естетически вкус чрез моделиране с пластелин, апликиране и рисуване. Организираното и проведено лятно занимание в направление „Творческа работилница” цели да формира умения за конструиране и моделиране, умения за работа в екип, интерактивност, стремеж към успех и самоотвърждаване. Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване. Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури.

Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите. Здрав дух в здраво тяло! Всеки уважаващ себе си човек е подвластен на тази максима. На бъдещите първокласници в игрите и състезанията помагаха родители-доброволци. За всички беше весело и отговорно. Скачане, бягане, хвърляне, ловене, преодоляване на препятствия-всичко това ги съпътстваше всеки ден от Лятната занималня. Имаше доволни, щастливи, победители и… победени и сърдити, но накрая денят завършваше с дружески разговори и усмивки.

Целта на летните занимания е в рамките на играта, децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. В проведените спортни занимания е всяко дете да подобри и повиши физическата си активност,а и чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити, създаващи условия за равен достъп до качествено образование. При завършване на заниманията по проекта се проведоха спортни състезания и забавни игри, декламираха се изучени стихотворения. За старанието и показаните умения всички деца получиха  грамоти, патриотични тетрадки и сувенири.

Дейностите по проекта допринасят за  формиране на  позитивно отношение на децата към книгата, към нейното съхранение и опазване. Запознаването с различни произведения от детската художествена литература  помага за възпитаване у тях  на морални ценности,умение да различават  доброто от злото, желание да помогнат на изпаднал в беда.

Летните занимания подготвят бъдещите първолаци за по-плавно адаптиране към учебната среда, за избягването на стреса и напрежението от настъпването на един нов етап в живота на детето. Родителите на първолаците са особено доволни, че децата им ще тръгнат  през септември с  желание на училище ,защото знаят ,че там ги чакат вече нови приятели!

 С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.