Летни занимания „Спортни отборни игри“

Летни занимания в направление „Спортни отборни игри“

Летни занимания „Спортни отборни игри“
Ръководител: Валерия  Александрова Бошева

 

Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:

  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  • Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  • Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура.

“На училище” през юни по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали

„Казваме със пълен глас: Хубаво е в първи клас!
Всяко нещо най-прекрасно , се нарича ПЪРВОКЛАСНО”!

    Втора поредна година през месец юни ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” гр. Кърджали гостоприемно отваря врати за своите бъдещи ученици. Още не заглъхнали веселите гласове на учениците от начален етап, а по коридорите на школото плахо се разхождат бъдещите първокласници. Организира се и се проведе Лятна занималня с участието на ученици от различни етноси и с родители – доброволци. Тя се организира в три направления: „Лятна читалня“, „Творческа работилница“ и „Спортни отборни игри“. Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.

Целта на „Лятна читалня“ е насърчаване на децата към четене и учене от най – ранна възраст. Повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни“ теми. Дейностите в направление „Лятна читалня” са насочени към стимулиране на читателския  интерес у децата, към развитие и обогатяване на устната им реч, към формиране на положително отношение към четенето като висша духовна дейност. Малката възраст на децата  и неумението  им все още да четат,  не са пречка да бъдат запознати с част от най-хубавите български народни приказки и с произведенията  на богатата българска и чуждестранна  детска литература – разкази, стихотворения, гатанки. За постигането на поставените цели, учителите подготвиха интересни и забавни за децата дейности.Всеки ден започваше с гимнастика и песни, които внасяха настроение и желание за работа. В часовете децата  слушаха  популярни произведения на детската литература-приказки, разкази, стихотворения, преразказваха  епизоди от тях, драматизираха любими приказки, рисуваха илюстрации към тях. Децата  с  особен интерес слушаха изпълнението на своите нови приятели от пети клас. Всички заедно разгледаха детските книжки в училищната библиотека.

Незабравимо ще остане посещението на районната библиотека ,,Н. Й. Вапцаров ”, филиал 2 и запознаване с библиотечния фонд. Библиотекарят Елена Гочева разказа на децата за своята работа, запозна ги как да ползват книжките  и ги пазят здрави, а накрая подари на всички деца читателски карти. Децата бяха особено доволни, че успяха сами да се включат в изработването на книжки с илюстрации по приказката „Трите пеперудки.”. Най-вълнуващ бе  денят, в който всяка от групите представи своята книжка и драматириза приказката с кукли, изработени от картон. Бъдещите първокласници показаха  голямо желание за себеизява и  артистични умения.

 Целта на „Творческа работилница“ е развитие на социалните и творчески умения на учениците, като творчеството е изключителен полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо развитие, получаване, затвърждаване и надграждане на знания и умения, формиране на знания и умения за обработване на разнообразни материали, формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към труда и провокиране на творческото мислене на децата, възпитаване на естетически вкус чрез моделиране с пластелин, апликиране и рисуване. Организираното и проведено лятно занимание в направление „Творческа работилница” цели да формира умения за конструиране и моделиране, умения за работа в екип, интерактивност, стремеж към успех и самоотвърждаване. Изкуството развива у децата въображение и помага за тяхното себеизрастване. Чрез него децата се учат да бъдат по-толерантни, като опознават разнообразията в живота. Научават се да приемат по непринуден и безопасен начин различните култури.

Целта на „Спортни отборни игри“ е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. 
Дейностите в проект  „У.Т.Р.Е. за всеки ученик“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали са планирани така, че във всеки етап учениците да са активни участници при изпълнението и постигането на целите. Здрав дух в здраво тяло! Всеки уважаващ себе си човек е подвластен на тази максима. На бъдещите първокласници в игрите и състезанията помагаха родители-доброволци. За всички беше весело и отговорно. Скачане, бягане, хвърляне, ловене, преодоляване на препятствия-всичко това ги съпътстваше всеки ден от Лятната занималня. Имаше доволни, щастливи, победители и… победени и сърдити, но накрая денят завършваше с дружески разговори и усмивки.

Целта на летните занимания е в рамките на играта, децата да възприемат една цел, една идея, една стратегия в един екип и да я защитават. В проведените спортни занимания е всяко дете да подобри и повиши физическата си активност,а и чрез допълнителни, съвместни, образователни и учебно – познавателни дейности да се компенсират социално езикови и комуникативни дефицити, създаващи условия за равен достъп до качествено образование. При завършване на заниманията по проекта се проведоха спортни състезания и забавни игри, декламираха се изучени стихотворения. За старанието и показаните умения всички деца получиха  грамоти, патриотични тетрадки и сувенири.

Дейностите по проекта допринасят за  формиране на  позитивно отношение на децата към книгата, към нейното съхранение и опазване. Запознаването с различни произведения от детската художествена литература  помага за възпитаване у тях  на морални ценности,умение да различават  доброто от злото, желание да помогнат на изпаднал в беда.

Летните занимания подготвят бъдещите първолаци за по-плавно адаптиране към учебната среда, за избягването на стреса и напрежението от настъпването на един нов етап в живота на детето. Родителите на първолаците са особено доволни, че децата им ще тръгнат  през септември с  желание на училище ,защото знаят ,че там ги чакат вече нови приятели!

 С реализирането на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се утвърди не просто като място на обучение, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на организация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.