Kлуб „Език свещен”

Kлуб „Език свещен”,
Ръководител на клуба: Мария Георгиева Стоянова

Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:

  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  • Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  • Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура;

РАБОТАТА НА КЛУБ „ЕЗИК СВЕЩЕН”  ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Дейността на клуб   „Език свещен“ с ръководител М.Стоянова по проект „Учение и  Творчество в Равенство и Единство за всеки  ученик, в периода 2016-2018 година стимулира интереса на деца и родители от етническите малцинства към училищния живот и училищните постижения.
 Работата на клуба беше насочена чрез допълнително обучение по български език и литература да се преодолее изоставането на учениците билингви, да се премахнат социалните и етнически различия.Чрез индивидуалната работа  с всеки един  ученик се постигнаха по-добри резултати,което помагаше успешно да се усвоят основите на всеки един учебен предмет.
Отчете се напредък в срочния  и годишния успех както по български език и литература, така и по останалите учебни предмети. Развиваха се способностите и уменията им за диалогично общуване, за по-добро устно и писмено изразяване на български език.  Учениците проявяваха усет за адекватно поведение в официална и неофициална обстановка, с оглед на оптималната им социализация.  Децата от групата започнаха да проявяват интерес към художествената литература,сами посещаваха  библиотеката и си избираха книги,водеха си читателски дневник.
Постигнатите  резултати в областта  на литературата  са свързани с разчитане на художествени произведения и съотнасянето им с непосредствения жизнен опит на ученика. Съпоставяха се ценностите му с ценностите на  човека от националната общност и така се изграждаше чувство на родолюбие и социална принадлежност.
Учениците посещаваха редовно и с желание занятията на клуба, изградиха навици за учене,самочувствие и увереност за справяне с учебния материал по български език и литература. Участваха в състезания и конкурси. Много успешно бе представянето на седмокласничката Нурджан Ибрямова в 37 Национална олимпиада по БЕЛ. Сред 30 ученици от цялата страна тя се представи достойно с 85,33 точки от общо 100. Мария Павлова е с максимален брой точки във финалния кръг на Националното състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието“. Успешно е представянето в Националното състезание по БЕЛ “Любословие“ и на ученичките от клуба Селин Осман и Елмира Смилянова. По-голяма част от учениците от групата се представиха добре на НВО по български език и литература и всички ще продължат образованието си в средни професионални гимназии.
Лятното училище през месец юни в гр. Банско допринесе за по-топли и близки взаимоотношения между децата от различните етнически групи. Посетените национални исторически обекти/къщата музей на Н.Вапцаров, паметника на П.Хилендарски, средновековната църква в с.Добърско, Рилския манастир и други/способстваха за изграждане на родолюбиви чувства и усещане за национална принадлежност.

 

Три призови места за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали. Традиционни са и успехите! За втора поредна година ученици от VI а клас, с учител Мария Стоянова са сред най-добрите и заемат първите места в състезанието.
Миналата година ученичките от  същия клас Селин Осман и Мария Павлова  пребориха  662 -ма ученици от цялата страна и във финалния кръг на състезанието  безапелационно заеха: Селин-първо място и Мария – второ място.
Тази учебна година Елмира Смилянова  е първа сред 566 ученици от страната с 48 точки от 50 максимални, Мария Павлова е трета с 45 точки, а Селин Осман- четвърта с 44 точки.
Трудно се постигат резултати  на национално ниво. Но професионалните умения на учителите по български език и литература и отговорното отношение на учениците, които с  много труд и желание овладяват български език, макар за много от тях езикът да не е майчин, водят до високи успехи. Благодарение на заложените часове по ЗИП БЕЛ – 2 часа седмично в шести клас, 2 астрономически часа седмично по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик), учениците достигат висока комуникативна компетентност, което е в съответствие с изискванията на обществото,самите те изпитват стремеж и потребност да общуват с литературата. Факт е, че технологиите отнемат все повече от времето им и мотивацията за четене е занижена. Но в училището винаги се намират методи и форми да се работи за повишаване на езиковата грамотност на децата. Сформираният клуб „Език свещен“   по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик), финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) имат своя принос за резултатната работа по български език и литература. Всичко това дава повод за гордост от добре свършена работа в часовете и в извънкласните форми по БЕЛ в училището. Успехите са удовлетворение и награда за труда на учители и ученици.
Нека успехът винаги да бъде на страната на знаещите и можещите.

Кирилометодиевци – първи любословци

За пета поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира Национално състезание по български език и литература съвместно с Министерството на образованието и науката. Целта на състезанието е да се поддържа животворяща любов към родното  българско слово. Да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от основните цели в работата на Сдружението.
   Състезанието се провежда в два кръга, във възрастови групи от първи до осми клас. Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали. Традиционни са и успехите! От 700 участници в първи клас на първо място е Катерина Тонева от І”а” с учител Тинка Хорсикян; От 1258 деца във втори клас на трето място са Берна Юсеин и Нехир Казълърмак от ІІ”б” с учител Маргарита Грозева; От 1027 ученици в трети клас на трето място е Валентин Солаков от ІІІ”б” с учител Павлина Митрева; От 926 ученици в четвърти клас с 50 точки е Мариела Гунчева от ІV”а” с учител Красимира Райковска;
От 734 участници в пети клас Аглая Тодорова от V”а” с учител Мария Стоянова е на четвърто място;
    Отлични резултати  показа ученичката Мария Павлова  от VІ „а” клас с преподавател Мария Стоянова. Класирана е на първо място в страната с най-голям  брой точки- 44. Тя е първа сред всичките 566 ученици участвали в Националното състезание  по български език и литература за съответната възрастова група. Усвояването на книжовния български език е главна задача на всяко българско училище. Педагогическия екип в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали ясно осъзнава ролята си на отговорна образователна институция за обучението и възпитанието на учениците в дух на родолюбие и за съхраняване на българския език, за да се гордеят днешните и бъдещи поколения с „ Език свещен на моите деди …”.