Kлуб „Краезнание“

Kлуб „Краезнание”
Ръководител на клуба:  Маргарита Вакрилова Русева

Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:

  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  • Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  • Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура.

РАБОТАТА НА КЛУБ „КРАЕЗНАНИЕ”  ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

През учебната 2016/2017 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, бе създаден клуб „Краезнание”, по проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Клубът продължи дейността си и през учебната 2017/2018 учебна година. В него членуваха 18 ученици от различни етноси.
Основните цели на клуб „Краезнание” са: повишаване на качествата на знанията, за пълноценно и трайно овладяване на материала и съдейства за изграждане на трайни народностни добродетели – любов към родината и родния край, трудолюбие и почит към традициите. Установяване на трайни връзки на учениците с културните институти, местното население и обществените организации, стимулира учещите към участие в общественополезни дейности. Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на Другите.
В своята мисия обучението по краезнание се ръководеше от желанието „да се разчупят“ определени стереотипи и да се разкрие образът на една съвременна иновационна форма за образователно-възпитателна работа с учениците, каквато е краведската дейност. Освен това, чрез изучавания материал учениците сами изградиха представи за недалечното минало на българите, за тяхната вяра, по актуални въпроси, свързани с духовния, културния и материалния начин на живот на народа ни. Така те имаха възможност да очертаят своите възгледи за себе си, за миналото и настоящето на българите. Опознаването на този кръг проблематика и национални ценности предпоставят осмислянето на българското народно богатство, около което е необходимо да се обединим, за да съществуваме като народ и в бъдеще.
Заниманията се провеждаха в компютърния кабинет, в класната стая, в музея и исторически местности, на паметници. Учениците бяха поставени в различна обстановка, в нова организация на работа, в нови отношения и поведение. Те преодоляваха бариерата на общуването, изказът им стана свободен и по този начин се стимулираше мисленето и въображението им.
Участвайки в клуба, те получиха възпитание в дух на родолюбие и уважение към националните традиции и култура. Учениците проучиха миналото на родния град, запознаха се с живота и дейността на известни кърджалийци и тяхното влияние върху регионалната и националната история. Събирането и обогатяването на информацията за историята на Източните Родопи, формира траен интерес към историята на родното място. Учениците развиха умения за изследователска дейност, изградиха позитивно отношение към българското културно-историческо наследство, разшириха и задълбочиха връзките с институциите, които имат важно място в изследователската дейност – библиотека, музей, обществени организации. Участниците в клуб „Краезнание” с интерес проучваха и пресъздаваха празничните ритуали и обичаите на българите, съхранили ни като народ. Подготвиха и проведоха рецитали и конкурси, свързани с различни български празници, и участваха в общоградски подобни инициативи. Децата включиха и родителите си в различни начинания. Учениците посещаваха редовно и с желание занятията на клуба и в края отбелязаха напредък в знанията по история на родния край.
Участието на учениците в клуб „Краезнание” по проект „У.Т.Р.Е за всеки ученик“ приключи с изнесено лятно училище в гр. Банско в периода 25.06-29.06.2018г. Посетените национални исторически обекти задълбочиха чувството на гордост от културните богатства на родината.

 

Учениците от клуб „Краезнание” в художествената галерия „Станка Димитрова“ в Кърджали

Posted on 01.04.2017
Учениците от клуб „Краезнание” по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик), финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали посетиха откритата в навечерието на 3 март в художествената галерия „Станка Димитрова“- гр. Кърджали изложба на известния родопски фотограф от началото на 20 век Крум Савов. Фотосите, запечатали бита, културата и историческото наследство на Родопа планина и Беломорска Тракия, неговото всекидневие и драматични моменти от революционното движение, пренесоха учениците в миналото на родния край. Изложбата „Родопите и Беломорието-лица и събития” показва снимки запечатали ликовете на столетници, красотата и неповторимостта на Роженските събори, сватби ,занаяти, типична местна архитектура, четници от Балканската война, показващи в пълното живота в Орфеевата планина и Беломорска Тракия. С особен интерес учениците разгледаха и крипта, в която са експонирани 200 уникални икони от Късното Средновековие до Възраждането в Родопите. В художествената галерия „Станка Димитрова“ в Кърджали те видяха творби на някои от най-известните български художници – Иван Мърквичка, Владимир Димитров-Майстора, Бенчо Обрешков, Сирак Скитник, Кирил Цонев, Ярослав Вешин, Димитър Гюдженов, Лика Янко, Петър Урумов, Иван Вукадинов, Илия Петров, Светлин Русев, Димитър Казаков, Генко Генков и др. Всичко това допринесе за допълване на обучението им по география и икономика, история и цивилизация, български език и литература, естетика и гражданско образование