БДП

Заедно можем да опазим живота и здравето на нашите деца!

Уважаеми водачи на МПС – благодарим ви за бдителността на пътя преди старта на новата учебна година, по време на учебната година и по време на лятната ваканция.
Заедно можем да опазим живота и здравето на всяко едно дете , което може да бъде моето, вашето или на нашите близки!
Честита, здрава, успешна и усмихната нова учебна година на всички!

МАТеРИАЛИ ПО БДП

Стратегически и нормативни документи

Закон за движението по пътищата

Допълнителни разпоредби – § 4
Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата


Административни актове

Програми за обучение по БДП

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за първа група в детската градина

Програма за обучение по БДП за втора група в детската градина

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Учебна документация по Методика на преподаване на БДП

Примерна учебна програма за обучение на децата и учениците-велосипедисти за групи от ІІІ – ІV клас и от V – VІІ клас


Писма до регионалните управления на образованието (РУО)

 


Контролни карти


Удостоверения, издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци) могат да се намерят в Архив


Международни и национални инициативи, свързани с БДП


Съвместни проекти и инициативи


Национална викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”

Провежда се с подкрепата и съдействието на: Национално движение по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението”, Асоциация  “Безопасност на движението за децата и младежите”, Български червен кръст, СБА и община Смядово, област Шумен. Указание »

1 листовка »

2 листовка »


Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм /ФИА/

Цели:

  • Запознаване със законодателни и технически предписания за движение по пътищата; изграждане на правилно поведение по отношение на всички участници в пътното движение; създаване на условия за закрила на децата – участници в движението;
  • Усвояване на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; установяване на повреди и управление на велосипед.

Срок на провеждане: м. април – м. юни 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението”

Задачи:

  • Да се популяризира движението за безопасност и култура на поведение в пътна обстановка сред децата и да се съдейства за разгръщане на инициативата за усвояване на необходимите знания и практически навици за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
  • Да се повиши техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата за движение по улиците и пътищата.
  • Да се съдейства за усвояване на приложните елементи от специализираните програми по безопасност на движението и медико-санитарна защита.

Срок на провеждане: м. април – м. юли 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Международен стандарт БДС ISO 39001:2012

„Системи за управление на безопасността на движението. Ръководство и указания за ползване.“

  •  най-добри световни практики;
  •  за организации, държавни, частни, малки голeми, в  различни сфери на дейност които имат отношение към   движението по пътищата;
  •  предлага инструментариум за създаване на Системи за управление безопасността на движението, с цел ограничаване на рисковете и недопускане на ТПТП;
  •  стратегически документ който осигурява възможности, които не могат да се постигнат с други средства.