Права и задължения на учениците

Глава ІV. Права и задължения на учениците (Раздел ІІ от ППЗНП, Деца и ученици)

Чл. 20. Ученикът има право (чл. 134 от ППЗНП):

1. да избира профила на обучението, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;
2. да избира извънкласни форми на дейност, организирани от училището;
3. да получава информация по въпросите на обучението и професионалнотоориентиране от класния ръководител и учителите;
4. да получава консултации при организиране на самостоятелна подготовка;
5. да дава мнения и предложения по отношение на цялостната дейност на училището пред ръководството му чрез своите представители в УП;
6. да избира и да бъде избиран в органите на ученическо самоуправление;
7. да бъде защитаван при накърняване на личното му достойнство и човешките му права;
8. да ползва безплатно училищната база за развитие на интересите и способностите си;
9. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в учебната си дейност;
10. да се осигурява специална закрила по ЗЗД на деца с изявени дарби (чл. 5, т. 2 от ЗЗД);
11. да участва, включително и с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси;
12. да потърси закрила по ЗЗД чрез училището;
14.да завърши учебния срок или година, ако в продължение на повече от 50 последователни учебни дни по здравословни причини не е в състояние да посещава учебните занятия /по предложение на класния ръководител и след решение на ПС Директорът определя със заповед реда и условията за завършването на учебния срок или годината./
13.да завърши учебната година не по-рано от 2 седмици преди края й, ако има основателни причини, представени пред Директора, и е подал молба не по-късно от 1 месец преди завършване на учебната година.

Чл. 21. Ученикът е длъжен:
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитието на училищните традиции;
2. да не отсъства от учебни часове без уважителна причина;
3. да се явява в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и добрите нрави:
3.1 момичетата да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи, непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото,къси панталони, дълбоки деколтета),с тежък грим и екстравагантни прически ;
3.2. момчетата да не се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, къси панталони , екстравагантни прически;
3.3. да не се явяват с опасни обувки ( маратонки с колелца , бутонки с шипове и други );
3.4. да нямат пиърсинг по части от лицето –устни, нос, вежди и др.;
3.5. обиците по ушите да не надвишават 2 броя общо;
4. да не консумира храна и да не дъвче дъвка в час;
5. да не стои в учебните часове с шапка;
6. да опазва и поддържа материално-техническата база на училището в добро състояние при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
7. да се явява в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
8. да показва личната си ученическа карта или бележник на охраната на училището при влизане в училищната сграда;
9. да спазва указанията на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и в района на училището и да поддържа със служителите от охраната строго официални служебни отношения;
10. да заема мястото си в кабинета и да се подготви за работа след биенето на първия звънец (закъснение до 10 минути за всеки учебен час се отбелязва с 1/3 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа в дневника на класа); да напуска сградата на училището по време на учебен час само след разрешение на представител на Административното ръководство (при отсъствие на учител);
11. да спазва установения ред в класните стаи по време на учебните часове;
12. да не унижава достойнството на другите ученици и да не прилага физическо и психическо насилие върху тях;
13. да спазва нормите за ползване на физкултурните салони (установени в отделен правилник или Заповед на Директора на училището); да влиза с подходящ екип в часовете по ФВС (при 3/три/ явявания без екип за срок се регистрира 1/едно/ неизвинено отсъствие и всяко следващо явяване без екип се регистрира като неизвинено отсъствие);
14.да опазва дневника на класа;
14.при загуба на дневник и неустановяване на виновника срочните или годишни оценки на учениците в класа се оформят въз основа на контролни работи по всички предмети.
15.да пази училищното имущество:
15.1.Родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в троен размер в тридневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от счетоводител, домакин и АСД).
15.2. Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание.
16.да изпълнява полагащото му се дежурство в клас;
17. да изпълнява нарежданията на учителите при извънучилищни мероприятия;
18.да изключва в час всички лични електронни средства.

 

Чл. 22. (1) Ученикът няма право:

1. да отсъства от учебни занятия без уважителни причини (чл. 134, ал. 2 и чл. 137 от ППЗНП);
2. да въвежда външни лица в двора и сградата на училището;
3. да участва в политически партии и организации до навършване на пълнолетие. Навършилите пълнолетие ученици участват в политическия живот извън училището;
4. да организира и осъществява политическа и религиозна пропаганда в училище;
5. да употребява алкохол, цигари и наркотични вещества ;
6. да възпрепятства учителите и служителите на 32 СОУ при изпълнение на служебните им задължения;
7. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителите и учениците;
8. да внася в района на училището оръжие , взривни веществаи други опасни предмети и вещества;
9. да използва мобилен телефон по време на учебен час;
10. да бъде на обществени места в учебно време без придружител, съгласно изискванията на ЗЗД;
11./Чл. 49./ да използва нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия;
12.да демонстрира прояви на интимна близост в сградата, в района на училището и по време на час;
13.да посещава избирателно часовете, когато има медицински документ за освобождаване от учебни занятия по здравословни причини.
(2) За системни нарушения по Чл.22 ал.1 се уведомяват (от психолога или педагогическия съветник )родителите на ученика и инспектор към ДПС към 3 РПУ на МВР.

Глава V. Наказания на учениците

Чл. 23. (1) При неспазване на изискванията на настоящия правилник и/или допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните наказания:

1. „Забележка” за над 5 неизвинени отсъствия или за:
а) регистрирани над 5 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;
б) системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
в) внасяне на предмети и вещества, опасни за здравето и живота на учениците и служителите;
г) хвърляне на предмети, неприлични жестове, викове и др.противообществени прояви и нарушения на правно-етичните норми;
д) пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт и други игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците и гражданите в района на училището;.
е) поведение, което е в нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
ж) при други нарушения на задълженията по чл.21 и 22 от настоящия правилник..
2. „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” :
2.1. Дейности в полза на училището са:
а) почистване с препарати на надписите, направени от ученици в сградата на училището;
б) други дейности ,които не вредят на здравето на ученика в 32 СОУ;
в) почистване на тревните площи и площадки ,прилежащи към 32 СОУ.
2.2.Наказания по Чл.23(1)т.2 се налагат при регистрирани над 7 забележки в дневника или при повторни нарушения по Чл.23(1)т.1б до 1ж
2.3.Контролът по изпълнение на дейностите в полза на училището се осъществява от педагогическия съветник и ресорнияпом.-директор след уведомяване на родител.
3.Предупреждение за преместване в друго училище – за над 10 неизвинени отсъствия или:
а) рушене на училищната материално-техническа база и унищожаване на учебната документация;
б) системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
в) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители на 32 СОУ;
г) при кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители на 32 СОУ;
д) за следващо нарушение при наличие на наказание по т.2 .
4.Преместване в друго училище до края на учебната година за:
а)ученик, получил наказание по чл. 23 т. 3, допуснал над 15 неизвинени отсъствия ;
б) системно нарушаване на ПВР на училището;
в) употреба на алкохол и наркотични вещества в училището – сграда или двор;
г) за упражняване на тежко физическо или психическо насилие;
д) за умишлено нанесени сериозни щети на училищно имущество.
5.Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученик, навършил 16-годишна възраст и допуснал повече от 15 неизвинени отсъствия или други тежки нарушения.
6.Отстраняване на ученик от учебни занятия
6.1.Ученик се отстранява от учебен час (с регистриране на неизв. отсъствие) в случай на:
а) грубо или системно нарушаване на дисциплината ;
б) демонстративно неизпълнение на задача, поставена от учителя.
6.2.Ученик, отстранен от учебен час, е длъжен да стои на място, определено от учителя( за начален етап – в коридора до съответната класна стая, а за среден и гимназиален етап –при психолог или педагогически съветник или в библиотеката).
(2) Учител, установил нарушението на ученика по чл. 23, ал.1,т.6 и нарушение на Правилника за дейността на 32 СОУ, завежда писмен доклад в канцеларията на училището и предоставя от него копие на класния ръководител;
(3) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове чрез вписване на забележка в ученическата книжка ;
(4) Ученик с неприличен външен вид се отстранява до края на учебните часове с регистриране на неизвинени отсъствия;
(5) За системно нарушаване на чл.23,ал.1,т.6 и този правилник (по доклад на класния ръководител) Директорът налага следващо наказание на ученика със заповед.
7. На ученик с наложено наказание по чл.23, ал.1, т.3 и т.5 не се изплаща стипендия за отличен успех.

Чл.24 Оценка за поведението на учениците

1. Поведението на учениците в училище и извън него се оценява със словесни оценки – „много добър”, „добър”, „удовлетворителен”:
а) положителна степен е само поведение с оценка „много добър”,
б) поведение с оценка „добър” се определя на ученик, който допуска нарушения на този правилник и има наказания по чл.23(1),т.1 и 2;
в) поведение с оценка „удовлетворителен” се определя на ученик, който системно нарушава този правилник и повтаря отрицателни прояви, за които е наказан по чл.23(1), т. 3;6. При определяне на поведение „удовлетворителен” ПС преценява целесъобразно ли е оставането на ученика в 32 СОУ.
г). Ученик с поведение „удовлетворителен „ или „добър” не получава стипендия.
д). Ученик с оценка на поведение „удовлетворителен „ или „добър” се изпраща за работа при психолог или пед.съветник /по изготвени от тях програми/ със съгласие на родител. Периодът на работа се определя със заповед на Директора според спецификата на случая ;
е) оценката за поведение се вписва в ученическата книжка /бележник/,в дневника на класа и в характеристиката на ученика;
ж) срокът на наложеното наказание / оценка „добър” и „удовлетворителен”/ се определя със заповед на Директора по предложение на кл. р-л и гласуване на ПС;
з) отмяна на поставена оценка „добър” и „удовлетворителен” може да има при коректив в поведението на ученика по предложение на кл. р-л след решение на ПС – със заповед на Директора

Чл.25 Оценката за поведение и наказанията са срочни, гласуват се на ПС /с изключение на „Забележка”/ и влизат в сила със заповед на Директора.

(1) Наказанията се налагат:
– по Чл.23(1), т. 1 със заповед на Директора на училището по предложение на класния ръководител;
– по Чл.23(1)т. 2-5 и Чл.23 ал.5със заповед на Директора на училището по предложение на ПС;
(2) Класният ръководител е длъжен да уведоми родителя (настойника) на ученика за извършеното нарушение преди налагането на наказание по Чл.23/ал.1/т.1-5 и за поставената оценка за поведение по Чл.24;
(3) Педагогическият съветник, съвместно с класния ръководител и с пом.-директора по УВД, изслушва ученика и родителя, проверява фактите и обстоятелствата, свързани с нарушенията при налагането на наказанията, изготвя протокол, който представя на Директора на училището, и уведомява Дирекцията “Социално подпомагане по местоживеене”;
(4) Директорът налага наказанието по чл. 139, ал. 1, т.4 и 5 от ППЗНП като крайна мярка; наказанието влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено 30 учебни дни преди края на втория учебен срок;
(5) В заповедта на Директора, издадена по реда на ал. 1 и 5, се посочва видът на наказанието, срокът и причините за налагането му;
(6) Ученикът възстановява щетите на училищното имущество в зависимост от участието му в деянието (индивидуално, групово или по класове) и отстранява последствията от неспазване на санитарно-хигиенните и противопожарните норми в училищната сграда;
(7) Директорът на училището със заповед определя комисия, която разглежда противообществените прояви на учениците, съставя протокол и го предава на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на ДПС.

Глава VІ. Награди на учениците

Чл. 26 (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции (на училищно, регионално и национално равнище) учениците се награждават с:

а) похвала от Директора на училището и Педагогическия съвет, определена със заповед на Директора;
б) книги и други предмети;
в) похвална грамота;
г) други награди за изяви и постижения;
(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване учениците пред Директора по предложение на класния ръководител.