Прием

ЧОВЕК НЕ СПИРА ДА СЕ УЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ, НО Е ВАЖНО КАК ЗАПОЧВА. ЗАПОЧНЕТЕ С НАС!
ОБРАЗОВАНИЕТО в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали е насочено към бъдещето. Главната цел в него е придобиване на знания, социални умения и качества, улесняващи адаптирането на младите хора към динамиката на обществените промени, умения за себеоценяване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор.
Младите хора са в центъра на образователната политика на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали
ОБУЧЕНИЕТО е насочено към формиране на мисловни умения и отразява търсенето на най-продуктивните способи за научаване на децата как да откриват и решават проблеми и как да разсъждават критично върху решенията, как да управляват своята активност, мотивация и развитие.
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА – основно училище 1 – 7 клас с присъединена детска градина.
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – ДЕЦА НА 4 – 6 ГОДИНИ
НАЧАЛЕН ЕТАП 1 – 4 КЛАС
Основна задача – въоръжаване на децата с инструментите на мисленето.
• Часове по ФУЧ: английски език, немски език, руски език, предприемачествво, информационни технологии, религия, вокална гупа, хореография и др.
• Часове по ИУЧ: български език и литература, математика, английски език, немски език и руски език.
• ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: хореография – мажоретен състав; вокална група; група за руски песни и мн. др.
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5 – 7 КЛАС
Основна задача – оформяне на собствен научен мироглед, на умствена, естетическа и нравствена култура.
• Часове по ИУЧ: български език и литература и математика.
• Часове по ФУЧ: български език и литература, математика, английски език, немски език и руски език.
• ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: хореография – детски гвардейски отряд, хореография – мажоретен състав; малката Ахрида – природоизследователски отряд; Ангелски гласчета – детски хор за православни църковни песнопения и духовни песни; група за руски песни и мн. др.
ПРЕДИМСТВА
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ГР. КЪРДЖАЛИ
• Развитие на умствената и емоционалната интелигентност
• Доверие и откритост в отношенията между деца, родители и учители
• Висококвалифицирани преподаватели
• Обучение по информационни технологии
• Целодневна форма на обучение за учениците от първи до пети клас
• Ресурсен учител
• Педагогически съветник
• Психолог
• Медицинско обслужване
• Базата разполага със стол, който ежедневно предлага топла и разнообразна храна, съобразена с изискванията за рационално и пълноценно хранене
• Денонощна охрана
• Удобен транспорт от кварталите на града

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

SAM_2764n

Старши учител: Николина Трошанова
Образование: висше – магистър
Професионална квалификация: Детски и начален учител
Придобита професионално-квалификационни степени (ПКС) – I
ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА :
Образователни направления: Български език и литература, Математика, Природен свят, Социален свят, Изобразително изкуства /рисуване, апликиране, моделиране/, Конструктивно-техническа дейност, Музика, Физическа култура и Игрова култура

ПРИЕМ В І КЛАС

Старши учител: Тинка Хорсикян
Образование: висше магистър
Професионална квалификация: Начален учител
Учител: Елина Карамфилова
Образование:  висше магистър
Професионална  квалификация: Начален учител

ПРИЕМ В І КЛАС

Учител: Румяна Профирова
Образование:  висше магистър
Професионална  квалификация: Начален учител
Учител: Радостина Кирчева
Образование:  висше магистър
Професионална  квалификация: Начален учител

ПРИЕМ В І КЛАС

Старши учител: Гюлфер Кадир
Образование:  висше бакалавър
Професионална квалификация: Начален учител
Старши учител: Таня Петкова
Образование:  висше бакалавър
Професионална квалификация: Начален учител
ДОКУМЕНТИ 2023-2024:
1_1_Zapoved_za_izvirshvane_na_analiz_plan_priem_2023_2024
1_2_Protokol_ot_zasedanie_na_komisiya_analiz_plan_priem_2023_2024
1_3_Pismo_Аnaliz_plan_priem_2023_2024
1_4_Аnaliz_plan_priem_2023_2024
1_5_Zapoved_za_opredelyane_na_uchilishten_plan_priem_2023_2024
2_1_Sistema_ot_pravila_za_priem_v_Pirvi_klas_2023_2024
2_2_Grafik_plan_priem_2023_2024
2_3_Grafik_plan_priem_V_2023_2024
3_1_Protokol_ot_zasedanie_na_obshtestven_sivet_plan_priem_2023_2024
3_2_Stanovishte_na_obshtestven_sivet_plan_priem_2023_2024
3_3_Zapoved_za_utvarjdavane_na_uchilishten_plan_priem_2023_2024
4_1_Doklad_RUO_po_chl_44_al_2
4_2_Doklad_KMETA_po_chl_44_al_2
5_1_Zapoved_za_opredelyane_na_uchilishtna_komisiya_I_V_klas_plan_priem_2023_2024
5_2_Protokol_ot_zasedanie_na_komisiya_Kriterii_Grafik_V_plan_priem_2023_2024
5_3_Pismo_Kriterii_plan_priem_2023_2024
5_4_Kriterii_plan_priem_I_2023_2024
5_5_Kriterii_plan_priem_V_2023_2024
5_6_Zayavlenie_za_zapisvane_I_2023_2024
5_7_Zayavlenie_za_zapisvane_V_2023_2024
5_8_Zayavlenie_za_zapisvane_PG_2023_2024
Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване до Директора на училището

2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал 

Родители, успехът не идва от днес за утре!

Изберете най – доброто училище за бъдещето на вашите деца!