Проект „Солидарност между поколенията“

logo

Възрастните хора са по-голяма част от населението на ЕС, която постепенно става по-голяма.
Този проект предлага нови възможности за солидарността между поколенията между хърватските и българските училища.
Идеята е да се проучи как може да бъде изградено по-добро общество чрез довеждане на възрастните хора в класните стаи. Проектът е насочен към събирането на ученици и възрастни хора заедно и тяхното сътрудничество за по-добър живот. И двете страни са насърчавани да споделят знания и умения, докато научат повече един за друг.
Училищата ще създадат възможности за диалог между поколенията. Целта е да се борят със стереотипите и да насърчат различните поколения да споделят опит и знания, което ще доведе до по-голяма социална осведоменост за активно стареене.
Общата цел е да се установят дългосрочни, взаимно подкрепящи се и грижовни отношенията между поколенията; да се създаде традиция на сътрудничество и да се превърне в „Училище – приятелят на възрастните хора“, което е хуманно и не засяга.

Talk-to-old-people
Ние ще се съсредоточим върху:
– Повишаване на осведомеността на хората от третата възраст
– Насърчаване на хората да изразят признаци на любов към възрастните хора
-Осигуряване на възможност за по-възрастните хора да изразят творчество
– Развиване на сътрудничеството с хора с еднакво мислене
– Застъпване на интересите на възрастните хора.
Учениците и учителите в нашите училища ще извършват дейности” Какво мога
да направя за вас?”, чрез които възрастните хора ще могат да изразят своите знания и креативност.
Ще започнем с работилници точно преди 1 октомври – Международния ден на възрастните хора, където учениците ще се научат на забравени техники на рисуване, танци, пеене и стари обичаи.
Хърватските ученици ще предадат своите знания в областта на ИКТ. Българската страна ще подготви и покаже програма за гимнастически упражнения, адаптирани към възрастните хора, за да подобрят своите физически способности.
Учениците ще имат възможност да споделят опита си с възрастните хора; да използват комуникационните и организационните си умения и да се запознаят с работата в екип. Проектът ще подпомогне творческите инициативи и мотивиране на учениците за активно гражданско участие и междукултурното обучение. Той ще насърчава тяхната работа с широката общественост и ще повиши интереса за солидарността между поколенията в местната общност.
Искаме да опровергаем широко разпространеното мнение, че по-възрастните хора не са в състояние или не искат да учат. Учениците ще бъдат насърчавани да прекарват времето си по полезен начин и да осъзнават, че да помагат на другите носи лични и социални ползи. Те ще бъдат информирани за правата на човека и активното участие в решаването на проблемите в тяхната общност.
Ще бъде създадено следното:
• блог – основно средство за комуникация, за участниците в проекта, както и ученици, които искат да намерят нови приятели и да получат добра езикова подготовка
• всяка дейност (екскурзия, обучения и посещения) ще бъдат снимани и качени като видео в блога
• информация за деца, които не използват блог, родителите и гостите, ще бъде представена като панел – дневник, който ще покаже изпълнението на дейностите, чрез снимки и коментари;
• връхната точка на нашия проект ще бъде наръчник за ИКТ и брошура на гимнастически упражнения за възрастните хора, които ще бъдат написани на три езика от учениците за възрастните хора. Ние ще представим ръководството през март 2016 на нашата заключителна среща.
• партньорите ще подготвят презентация за проекта, изложби и рекламни материали и дейностите
Учениците ще бъдат насърчавани да прекарват времето си по полезен начин; да усъвършенстват комуникативните си умения, за да се изправят срещу стереотипите, за да развият емпатия, толерантност, мирно разрешаване на конфликти и за активното европейско гражданство. Те ще осъзнаят, че като помагат на другите ,това ще им носи лична радост и социални ползи и те ще поемат отговорност за живота си.
Учителите допълнително ще обучават как да се използват методите за подобряване на активното европейско гражданство, да се увеличи възможността за междупредметно планиране, което ще приеме модерни технологии в ежедневната практика, както и обмен на учебни материали.
Връзките между учители, специалисти и мениджъри ще бъдат подобрени, като работят по една и съща цел, както и връзките между училище, родители и широката общественост.
Перспектива за устойчивост на проекта е възможността за включването на всеки, който се интересува чрез интернет форум.

Ще започнем със съвместно проучване в двете училища, за да се установи нивото на знанията и очакванията на учениците. Техните отговори ще бъдат взети под внимание при планирането на дейностите по проекта. Ученическите съвети ще популяризират проекта в училищата. Училищата ще представят програмата ACES, темата на проекта и планираните дейности.
Проектът има за цел да бъде забавен и творчески, базиран на интерактивни методи на представяне
Учениците първо ще създадат интернет платформа / блог, където те ще популяризират своите продукти и да информират другите за дейностите по проекта. Екипите за изпълнение учителите ще се ангажират с редовна обратна връзка и онлайн консултации с партньорите. Те ще организират взаимно първия обмен с цел развиване на приятелство сред учениците и бъдещо сътрудничество. Учениците ще присъстват на междукултурни работни срещи, където ще се научат на организационни и комуникативни умения и ще развиват съпричастност с креативни методи на неформалното обучение. Учениците също ще си разменят информация за културните си среди. След като това става чрез интерактивно обучение, учениците ще имат първоначална среща, за да се определи графикът, екипите и дейностите и да ги представят на своите партньори ученици чрез Skype конференция.
В двете училища ученици ще популяризират своите продукти в училищата и местните институции (Коледен конкурс, Церемония по закриването)
Целта на втория обмен е да планира (също така и от двамата партньори) и да се финализира проекта чрез организиране на нашата заключителна церемония на 29. април 2016 г. в Хърватия, където ще се насърчават постиженията на проекта. Всички дейности ще бъдат планирани по време на обмена и чрез онлайн консултации. Учениците ще получат помощ от своите учители, родители и местни длъжностни лица на Общността. Заключителните дейности по проекта включват оценки между партньори на училището, ученици и учители, а също и допълнителни партньори и институции.
Освен английски език, участниците ще използват немски, руски, български и хърватски, които допълнително ще обогатят комуникационните умения на учениците .
Всички ученици (1000), който обаче ще вземат участие в проекта са непреки бенефициенти. Те ще бъдат в състояние да използват интернет платформата на проекта. Проектът ще допринесе за получаване на по-голям опит в управлението на учениците.
Над 2000 учители и родители от двете училища ще бъдат непреки бенефициенти през работата на децата си. Местните жители ще могат да участват в интерактивни проектни промоции и публични изпълнения. Те ще следват постиженията чрез медиите и училищни кампании. Ние планираме да си сътрудничи активно със представителите на Общността.
Хърватското училище планира да включи Rešetari фолклорна общество, което насърчава богато културно наследство чрез музика и изобразително изкуство; Асоциацията на глухите и трудночуващите от Нова Градишка, хуманитарни доброволци, културно-просветни и любителски организации с нестопанска цел, които имат за цел да насърчат във всички аспекти качеството на живота за трудоустроените лица; В литературното и художественото общество „Rešetari“, чиято дейност ще обогати културното ниво и ще свърже хората по целия свят.
Музика, изкуство, религия, IT, гражданско образование, чужди езици (английски, немски и руски език), местни езици (български и хърватски). Чрез обучението по география, учениците ще получат основни географски познания за другите страни. Те ще се запознаят с природните, географски, социални и икономически характеристики на собствената си страна, както и страната партньор. Чрез дейностите по проекта, учениците се запознават с методите за научни изследвания, като в същото време, ние ги насърчаваме да си сътрудничат и да общуват.
Фолклор – представяне на богата фолклорна традиция и културното наследство чрез песни и танци на нашата родина, както и богатството на митниците.
Журналистическа група – информиране на уч