„ТВОЯТ ЧАС“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
               
–––––––––––––––- www.eufunds.bg –––––––––––––––-
 
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Клуб “Лингвистична математика”
Ръководител: Венера Сарлова
В изпълнение на Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  учениците от клуб “Лингвистична математика” при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Кърджали  участваха на 15.01.2017г в Националната олимпиада по математическа лингвистика – общински кръг. Най-силните ученици от него ще могат да участват на 10 февруари в областната фаза.
Олимпиадата по математическа лингвистика се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален. Двата първи кръга се провеждат в две групи: V–VII и VIII–XII клас. Националният кръг е само за VIII–XII клас. Времетраене на олимпиадата по математическа лингвистика:
• общински кръг – 4 астрономически часа;
• областен кръг – 4 астрономически часа;
Формат на олимпиадата по математическа лингвистика:
• общински кръг – 3 задачи;
• областен кръг – 3 задачи;
Състезателната тема се оценява със 100 точки по критерии, разработени от НК.
Знаем, че лингвистиката е наука за езика, а математическата лингвистика моделира, чрез математически методи езикови явления в естествени езици. Тук няма математика, каквато я познаваме – формули, уравнения. Задачите, които се решават, имат логика, мислене. Работи се с различни гледни точки на езика, с граматика, фонетика, т.е. с думи, звукове, цели изречения, с неща, които има във всички езици или в повечето, и се търси начин за сравнение. Сравнението се прави с някой познат език, например българския и друг, който не познаваме достатъчно добре. Така откриваме някакво явление, доказваме го отново с думи. Нашите ученици се представиха достойно и 8 продължават напред в Областния кръг.
Група по обучителни затруднения Математика VII клас „За  да вървиш нагоре ти, математиката обикни“
Ръководител: Асен Дибеков
Дейността на групата е: допълнителни занимания за повишаване на интереса на учениците към математиката. Провеждане на дейности, свързани с допълване, развиване и надграждане на знанията на учениците, техните умения и компетенции.
Специфични изисквания: развиване на умения за учене. Провеждане на самостоятелна работа. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика. Засилване на мотивацията за учене. Повишаване на образователните постижения в областта на математиката. Групата се състои от 10 ученици, който са с различни възможности, интереси и потребности. Те по-бавно възприемат учебният материал и имат сериозни пропуски, а часовете в ЗП предвидени по програма не са достатъчни за работа с изоставащите ученици по математика. При усвояване и затвърждаване на знанията на изоставащите ученици се набляга на индивидуалната работа с всеки от тях.
Kлуб ,,1,2,3-Математиката обикни“
Ръководител: Валентина Дилова
Oт началото на учебната година  участниците в клуб ,,1,2,3-Математиката обикни“, по проект  BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г се занимават с много интересни и различни задачи.Всички се убедиха, че математиката е много важна част от живота. Затова, никой не се учуди, че на гости ще ни дойдат родители, които ще докажат ,че математиката има приложение в много направления.  Първият ни гост беше уважаваната и обичана от всички госпожа Георгиева, която е преподавател по химия и биология на големите ученици. Тя ни разказа много интересни неща-като например, колко е разстоянието до слънцето,какво означава светлинна скорост и как се измерва, от какво се състои водата и още много неща. Урокът беше много интересен и увлекателен. Дълго време след това се задаваха въпроси. Госпожа Георгиева докосна сърцата на децата.Всички са единодушни- ще я  поканим пак.

Природо-изследователски отряд „Родопски силивряк“
Ръководител: Маргарита Русева
Неуморните еколози от Природо-изследователския отряд „Родопски силивряк“, по проект „Твоят час“ при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, потеглиха на пътешествие още в първите дни на пролетната ваканция. Мистичните Родопи привличат със своите интересни места, забележителности и причудливи природни феномени. Природните забележителности на планината са уникални както в регионален, така и в световен мащаб. Запазените паметници на духовната култура, съкровищницата на родопския талант, съхранила обекти, които са създали и изградили днешния облик на региона и на страната, автентичния дух по тези райски местенца – всичко това трябва да бъде видяно и почувствано. Учениците се насладиха на красотата и величието на планина, любуваха се на чудния планински пейзаж.