клуб „Формация за танци“

свят за всеки

Ръководител г-жа Красимира Райковска

  • Възпитаване на учениците в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на другите.
  • Формиране на система от знания за обществото, света и човека, включващи:
  • Етически и естетически понятия / добро-зло, красиво- грозно/;
  • Понятия, свързани с етническата и националната принадлежност /етнос, етническа група, народ, нация/;
  • Понятия, свързани с етническата специфика на живеещите в България, общности и други.
  • Формиране на познавателни, танцови, музикални умения.
  • Формиране на чувство на гордост от принадлежността към определена   етническа група и към българската нация.