Клуб „Знам и мога”

Клуб „Знам и мога” Ръководител на клуба:
Павлина Николова Митрева
Цели и очаквани резултати от работата на изпълнителят на длъжността:
  • Създаване на необходими условия и мотивация за пълноценно включване в образователния процес и социална интеграция;
  •  Компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците от етническите малцинства чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности и създаване на условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик;
  • Повишаване успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
  •  Формиране у децата на система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура.

РАБОТАТА НА КЛУБ „ЗНАМ И МОГА”  ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Основната цел на проект „У.Т.Р.Е.“ за всеки ученик” е чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности да се компенсират социални, езикови и комуникативни дефицити и създадат условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик.
„Ние сме родени, за да живеем съвместно: нашето общество е свод от камъни, който би се срутил, ако единият не поддържаше другия.” /Сенека – римски философ и обществен деец/!
В рамките на 24 месеца по проекта бяха  реализирани всички  основни дейности с учениците от клуб „Знам и мога“. Учениците  от различен пол, религиозна и етническа принадлежност работиха заедно, обединени от интереса им към определената област.
В клуб „Знам и мога“ учениците заедно с родителите под ръководството на ръководителя, се превръщаха  в репортери и  извършваха   и изследователска дейност. Насоките и темите, по които работиха, бяха  обсъдени и приети от учениците-участници и техния ръководител. Изготвената  документация отразяваше  работата на всяко от направленията – програма, график за провеждане на занятията, списъци на участниците. Дейностите в клуба бяха планирани така, че  учениците да са активни участници при изпълнението им.
Общи изводи от работата  по Български език и литература и Математика в клуб „Знам и мога“ :
Български език и литература:
По – голямата част от учениците :
Са обогатили знанията си за жанроветe; Разпознават похватите на автора; Преразказват от името на героите и драматизират; Решават тестови задачи с избираем и свободен отговор; Умеят да пишат кратък и подробен преразказ на мит, откъс от книга, текст от енциклопедия; съчиняват приказка по пословица.
Математика:
Извършват основните аритметични действия с естествените  многоцифрени  числа; Умножават и делят с двуцифрено число; Разбират връзката между компонентите на аритметичните действия – намиране на неизвестен умалител и делител; Познават римските цифри и приложението им; Описват ситуации от реалния свят с математически модел/текстови задачи с три и повече действия/; Използват математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически понятия; Решават задачи с избираем и свободен отговор; Учениците продължиха да изграждат умения за самоконтрол и самооценка.
Привличане на родителите: в часовете   родителите  бяха запознати с индивидуалните постижения и пропуски на учениците и ги обучавахме как да подпомагат  на децата си за успешното усвояване на учебния материал. Родителите  бяха  насърчавани  за по–активно участие в учебния процес, като присъстваха  на открити уроци, с цел да се повиши и  тяхната компетентност и образованост. Стимулирани бяха  учениците, които са показали  напредък и  много добри  резултати. Всички те  посещаваха редовно и с желание занятията на клуба и в края на годината отбелязаха напредък в знанията по български език и литература и  математика, което се вижда от годишните им оценки. За установяване на входните и изходните  нива на учениците   бяха използвани тестове, в които бяха включени разнообразни задачи, свързани със знанията и уменията на учениците, фиксирани в учебните програми по съответния предмет. В края на периода учениците придобиха самочувствие  и увереност. Засилен и стимулиран е интереса на децата и родителите   към училищния живот и учебните постижения.

 

Работилница за боядисване на яйца

Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий “ гр. Кърджали откриха работилница в Регионалния исторически музей за боядисване на яйца в навечерието на светлия  празник –  Великден. По покана на Регионалния исторически музей, гр. Кърджали в  навечерието на светлия  празник – Великден, Възкресение Христово   учениците от  IIIб и    група от Vа  клас  при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий “ гр. Кърджали   на Велики четвъртък  откриха работилница  за боядисване на  яйца и след това с помощта на учителката си  Павлина Митрева  подредиха изложба.Всички вложиха огромно старание, изпълнени с трепетно очакване на празника Възкресение Христово. Преди сами да боядисат яйцата, малките ученици изнесоха  програма с песни и стихове за Възкресение Христово.
Соня  Костадинова, ръководител на отдел ”Етнография” към музея  разказа на децата за великденските традиции и практики в Източните Родопи при боядисване на яйца – как техните баби са получавали естествени и безвредни багрила от билки, орехова шума, листа от различни растения и обелки от лук. Преди всичко трябва да ценим много семейството и да обичаме близките си. С неподправен детски трепет и празнично вълнение децата проявиха своята привързаност  към  българските традиции.
Спазването на традициите е отговорност както на семейството, така и на училището и институциите.И това е една от важните задачи, в мисията на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. На празника присъстваха музейни работници, журналисти, граждани, родители и гости на града. Децата ги поздравиха с песни и стихотворения и показаха колко много  знаят за Великденските празници.

Открит урок по предприемачество в Световната седмица на парите

На 29  март 2017 година в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали  се проведе интересна среща  с учениците от IIIб,  и Va клас  на  ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”.   Тя беше организирана по случай Световната седмица на парите.Учениците от начален етап всяка година се включват в различни интересни инициативи. Третокласниците работят по програмата  Джуниър Ачиивмънт и им предстоеше да се запознаят с профе сията на икономиста. Темата  на инициативата е: „Учи. Спестявай. Печели.“
  • Учи: Образованието на децата и младежите за техните социални и икономически права и отговорности е ключово за създаването на поколение от знаещи и можещи хора, които могат да вземат разумни решения за своето бъдеще.
  • Спестявай: Важно е децата и младежите да започнат да създават навици за разумно спестяване от най-ранна възраст, за да изградят ключови умения за управление на финансите през целия си живот.
  • Печели: Изграждането на практически житейски умения и обучението по предприемачество помага на децата и младежите в избора и подготовката за бъдещата им кариера и намирането на работа или създаването на собствен бизнес.
Директорът на Професионалната гимназия Атанаска Мешелиева и  преподаватели по основните специални предмети  посрещнаха сърдечно децата. На срещата те бяха впечатлени от знанията на учениците, които бяха получили в часовете по    Джуниър Ачиивмънт  и споделиха, че  е много важно всеки ученик от най–ранна възраст да може за управлява парите си, даже това да са стотинките в джобчето му и да знае за какво ще ги похарчи. Подготвена бе  интересна презентация  „Как се създава монета? Малките предприемачи бяха силно впечатлени от  дейността на  Българска народна банка-  Централната банка на Република България  и  нейното функциониране. Разбраха, че основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обръщение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. В края на срещата Директорът на Професионалната гимназия Атанаска Мешелиева пожела на  малките предприемачи   да са здрави, все така  будни, любознателни и да следват мечтите си. В края на урока учениците направиха и своите изводи:
1) Знанието е сила – силата е успех;
2) Трябва да реализираме  добрите идеи;
3) Да харчим  разумно парите;
4) Да спестяваме.
Класният ръководител  на III б клас  Павлина Митрева  връчи официално Сертификат за участие като бизнес консултант на  г-жа Мешелиева – Директор на ПГ по икономика „Алеко Константинов“ и благодари за гостоприемството. Програмите предприемачество на „Джуниър Ачийвмънт” – „Младите предприемачи” – България за начален етап,  провокират учениците да мислят критично, да творят, да решават проблеми и да са инициативни – умения, необходими за изграждането на успешни предприемачи, бизнес лидери и активни и отговорни граждани. Чрез практически насочени дейности учениците превръщат своите идеи в реалност, влагат творчество и новаторство в работата си, поемат рискове и постигат целите си.  Ето защо такива срещи с професионалисти от различни сфери са особено ценни за опознаване на реалния живот и бъдещия избор на малките ученици.

Третокласници отбелязват 130 години от рождението на Димчо Дебелянов

ОБРЕЧЕНИЯТ НА РАННА СМЪРТ И ВЕЧЕН ЖИВОТ“

 В Културния календар на Министерството на културата за 2017 г. е включено  честването на 130 години от рождението на поета лирик Димчо Дебелянов (1887-1916). На 28 март 2007 г. се навършват 130 години от рождението на Димчо Дебелянов. Учениците от клуб „Знам и мога” по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик), финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) при   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали  с класен ръководител Павлина Митрева достойно почетоха паметта на  великия български   поет чрез провеждане на  открит урок, в който под звуците на нежна мелодия учениците рецитираха стихове на големия български поет Димчо Дебелянов. Страници от литературната антология и снимки от родното място на поета, подредени в презентация, привлякоха вниманието на  малките ученици. Пътуващият странник напомни от вечността носталгията по „бащината къща“ чрез стихотворението  „Да се завърнеш в бащината къща“. Учениците четоха и  дискутираха   интересни моменти от живота и делото на писателя. Гости на открития урок бяха родители, учители и представители на училищното настоятелство.

Урок по родолюбие на тема: “Левски-Апостола на свободата”

На 17 февруари в класната стая  на III „б“ клас при ОУ“Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кърджали бе проведен урок по родолюбие на тема:“Левски-Апостола на свободата”. Целта на урока бе, учениците да научат, че има личности, без които не би имало България, която да обичаме и да носим в сърцата си. Класният ръководител Павлина Митрева представи презентация, с която запозна учениците с жизнения път и революционната дейност на Васил Левски. Третокласниците от клуб „Знам и мога“ по проект „У.Т.Р.Е. за всеки ученик” (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик), финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) разказаха  и прочетоха  интересни моменти от неговия живот. За най- любознателните имаше викторина, на която бяха раздадени награди. Работата продължи с работни листове. Наред със затвърдяване на знанията за Апостола бе застъпена и междупредметната връзка. Урокът завърши с рецитал, който учениците бяха подготвили за великия син на България. Третокласниците бяха направили и картички с лика на Васил Левски. Присъстваха родители и колеги учители, представители на Училищното настоятелство и Обществения съвет. Валентин Солаков от III„б”клас участва достойно в конкурса „Левски днес” със съчинение посветено на Апостола за свобода озаглавено „Левски в моето сърце”.
ЛЕВСКИ В МОЕТО СЪРЦЕ
/съчинение/
Васил Иванов Кунчев е един от борците за свободата на България и една от най-светлите личности от миналото на нашата родина. От малък зная за Васил Левски – учили сме стихче за „синеокия герой” в детската градина, чели сме стихове и разкази в училище, виждал съм портрета му и негови снимки … В историята и литературата той е известен с много имена – Васил Левски, Дякон Игнатий, Дяконът…, които имена по един или друг начин говорят за живота и делото му. Но неговата всеотдайност към родината, неговата неуморност в борбата за свободата на България, неговата безстрашност и саможертва му носят любовта на народа, който го нарекъл Апостола на свободата. Аз съм третокласник и все още имам скромни знания по история, но когато реших да участвам в този конкурс, прочетох много за живота и делото на този национален герой. Научих, че е бил смел, със силна воля и „нечут” характер. Прочетох как оставил кичур от своята коса на майка си, когато напуска духовната си длъжност в името на поробеното отечество. Прочетох как като български легионер в Белград прескочил като лъв един голям ров и го нарекли Левски. Научих, че създал тайни комитети из цялата страна, които да се борят за освобождението на България от османско владичество… Вълнувах се, когато четох за премеждията му и как е бил неуловим от враговете! Замислих се какво да напиша аз!? И реших, че трябва да се повтаря всичко за него, да се чете и разказва много пъти, за да знае и помни всеки името и делата на Васил Левски – Апостола на свободата. Неговите завети и идеали за „чиста и свята република”, за равенство и братство, за не омраза между народите и за любов към родината, важат с пълна сила и днес. Ще бъде хубаво повече хора да бъдат последователи на идеалите и стремежите на Левски, за да бъде страната ни горда и независима, пълна с живот, достойни хора и детски смях! И докато Апостола на свободата е в сърцата ни, България винаги ще я има!
Валентин  Солаков – ученик от III б клас
ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кърджали
класен ръководител: Павлина Митрева

Кирилометодиевци отбелязаха Деня на дарителя и на банкера

„Народното образование и разпространението на светлината
са единственото средство за благото и величието на България“
                                                                                               Димитър Хадживасилев
             dsc_1303В Деня на банкера и дарителя  ученици от ІІІ „б”  и  ІV „а” клас в най- голямото основно училище “Св. Св. Кирил и Методий“  град Кърджали, които изучават в свободно избираема подготовка    „Предприемачество” и   „Религия” и  обединиха усилия и проведоха открит урок. Под ръководството на своите учители – Павлина Митрева, Красимира Райковска, Хараламбий Кузманов, Снежана Михайлова и Галя Величкова децата се превъплътиха чудесно в ролите на възрастни.
              Учениците, научиха за Нанчо Попович – общественик и дарител, човекът,dsc_1237благодарение на когото 6 декември се отбелязва като Ден на дарителя в България. Учителките Митрева и Райковска разказаха  чрез презентация   за дарителството у нас, което има далечни традициdsc_1258и, датиращи  от времето на Възраждането. Българинът Димитър Хадживасилев прави дарение от 240 хиляди лева на град Свищов, с цел да се създаде „реално училище или класическа гимназия”. Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ функционира и днес, а бивши възпитаници наdsc_1328 гимназията възстановяват фондацията на името на дарителя през 1992 г., като тя продължава да стопанисва и подпомага училището. Сградата е напълно реставрирана и е обявена за паметник на културата.
       Нанчо Попович  български общественик,  дарител  от Шумен  е дарил средства за построяването на сграда за едно от първите девически училища в страната.  dsc_1330Една година преди смъртта си Нанчо Попович написва завещание. Едно от желанията му е неговите кости да бъдат върнати и погребани в Шумен. Завещанието било съставено от седем точки като в шеста волята му се изразявала в това да остави 20 000 наполеона за град Шумен. Тези средства трябвало да бъдат вложени за построяването на сграда за едно от първите девически училища в страната. Същото да носи име „Нанчово“. Останалите средства се дават на влог в банка. Лихвата от него да се ползва за поддръжка на училището.
      Костите на Нанчо Попович били пренесени до Шумен на 15 септември 1895 година от специална делегация. dsc_1336Посрещането им се превърнало в истинско народно тържество от жителите на града. На площада пред новопостроеното училище бил издигнат изработен в Париж бюст-паметник на мраморен пиедестал. Като всяко обществено явление дарителството се е обуславяло от историческите обстоятелства на своето време, но като явление  е уникално, с универсални черти и същност.
      А има ли днес дарители?, Кои са те?, За какво даряват днес хората? – на тези въпроси отговаряха ученици, учители и гости.
       Учениците, които изучват Религия разказаха интересни легенди за Св. Николай Чудотворец.
dsc_1370Никулден се отбелязва всяка година на 6 декември. Празникът е в чест на Свети Николай Мирликийски Чудотворец, който е покровител на моретата, езерата и реките, на моряците и рибарите, на семейството и рода. На този ден задължително се яде риба.
Още в детството си Св.Николай е бил пример на добродетелност и аскетизъм. През целия си живот се отказва от материалните облаги и ги раздава на бедните. След избирането му за епископ на Мира, в Югозападна Мала Азия, добродетелните му дела непрекъснато се множат. По време на пътуването му до Божи гроб силна буря застига кораба и убива един от моряците. С кротка и искрена молитва към Бога Свети, Николай успокоил морето и възкресил убития моряк.
Друго предание разказва, че Свети Николай спасил една пробита лодка от потъване като запушил дупката с шаран. Популярни саdsc_1372 и други добродетелни дела на светеца. Например, когато един богаташ с три дъщери се разорил и решил да продаде децата си като робини, светията тайно му подхвърлил три кесии със злато и така спасил момичетата от ужасна участ. Той откупувал и други хора от робство. Малките предприемачи запознаха своите съученици и гости с функцията  на банкомата  като устройство  и професията на банкера. Децата обясниха  какво е кредит, влог и банкова тайна и как се работи с банкомата.  Учениците от III „б“ клас  и IV “а“ клас бяха подготвили изложба от рисунки на банкова тематика – изобразяващи различни банки, пари, касички и др. след като са посетили различни банкови институции.dsc_1382Учениците, разискваха по темата за управление на семейния бюджет, за какви Коледни и Новогодишни подаръци ще им стигнат спестените средства!? Беше представена изложба   от коледни сувенири,  подготвени за благотворителния базар, изработени по време на  коледната работилница в часовете по СИП Предприемачество „ Млади предприемачи”- България. Родителите на III „б“ клас и IV „а“ клас  активно съдействаха  в  подготовката и реализацията на  открития урок. dsc_1394Директорът на училището Лиляна Янкова връчи на гостите сертификати за принос към общността, а на учениците сертификати като млади предприемачи. Насоките дадени в новия закон намират отражение в съчетанието  на знание и практическо приложение, характерно за по-нататъшното  обучение и възпитание  на учениците .
           Събитието уважиха Председателят на Обществения съвет – Николина Арабаджиева, Представител на Училищното настоятелство – Петър Тонев, Нели Попова – старши експерт от  Община Кърджали, Елена  Димитрова – представител на РУО Кърджали, Светла Стоянова – представител на Пневматика-Серта АД, родители на третокласниците и четвъртокласниците, учители и ученици.

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА С КМЕТА НА ГРАЖДАНИТЕ С КМЕТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ – ИНЖ. ХАСАН АЗИС

imag0123Обучението по предприемачество още в началните класове вече е традиция в най-голямото основно училище в областта – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали. За поредна година ученици от училището се включиха в Световната седмица на предприемачеството, която през 2016 г. се провежда в периода 14-20 ноември. Световната седмица по предприемачество е международна кампания, която има за цел е да подпомогне младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. В рамките й се организират разнообразни събития, които ги насърчават да генерират нови идеи и решения на същеimag0150ствуващи проблеми. Световната седмица на предприемачеството е идеална възможност да се организират вдъхновяващи събития, които да помогнат на младите хора да осъзнаят своите способности и да открият нови хоризонти пред себе си.
Тази година по повод Световната седмица по предприемачество учениците от 3 „б” клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, обучаващи се по програмата на Джуниър Ачийвмънт имаха вълнуваща среща с кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. imag0128Датата на срещата с градоначалника бе символична – 16 ноември, когато се отбелязва Международният ден на толерантността и вечерта , в която се проведе конкурса „Кмет на годината 2016” и инж.Хасан Азис бе номиниран за „Кмет на гражданите”.  Учениците и техните учители поздравиха домакините си с Деня на толерантността и ги закичиха със стикери, изобразяващи символи на толерантността и връчиха на Кмета на община Кърджали специално подготвен в часовете по СИП предприемачество подарък с послание, изписано старателно ръкописно:
Уважаеми господин Хасан Азис,
Ние, учениците от 3 „б” клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали Ви Благодарим, че сте наш сърдечен домакин и с нетърпение очакваме да ни разкажете интересни неща за управлението на нашия град Кърджали! Навярно не е лесно да си Кмет на община !? Избрали сме деня, в който да Ви посетим не случайно – 16 ноември е Международен ден на толерантността, а от нашите учители ние знаем, че Кърджали е столица на толерантността!imag0166 Приемете нашият символичен и искрен дар за Вас – тениска, специално изрисувана от нас в часовете по СИП предприемачество и календар за 2017 г. „Българска история с фотографии на бележити българи, съпроводени с техни мисли”, с които искаме да отправим послание с делата си да уважаваме девиза на Кърджали „Почитай миналото – гради бъдещето!” и вярата ни, че Кърджали винаги ще бъде столица на толерантността и град на достойни хора!
С уважение: собственоръчно изписани малките имена на всеки ученик от класа”
imag0191Посещението в община Кърджали бе много впечатляващо за третокласниците, на които кметът по интересен начин разказа за различните инициативи и планове на общината в областта на градоустройството и инфраструктурата на града. Гостоприемството развълнува децата, които започнаха да задават своите най-различни въпроси. imag0193Той  отговори на всички въпроси на учениците, свързани с това какво представлява  професията на инженера и архитекта  и защо е нужна днес. На всички стана ясно, че   това са  професии  с много важно значение за благоустройството на нашия  роден  град. В рамките на  петдесет минути  инж.  Хасан Азис  по много достъпен и забавен начин  запозна  малките кирилометодиевци с  проектоплановете  на града. Показа и разказа  как е изглеждал нашият град преди  години и как изглежда днес. Малките предприемачи задаваха много въпроси, относно подобряването на  градоустройствения план на гр. Кърджали. imag0237Учениците от III  б  клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Кърджали, представиха през детската призма  идеи за подобряване на  градската среда. Инж. Хасан  Азис беше толкова доволен и развълнуван от  знанията на учениците, че си позволи да им издаде една тайна –  предстоящото построяване на паметника на толерантността в централната зона на града. Всеки  ученик получи  награди от кмета на града  и сертификат от „Джуниър Ачийвмънт”.
В края на срещата Директорът  на училището  Лиляна Янкова връчи на инж. Хасан Азис Сертификат като доброволец-консултант по „Джуниър Ачийвмънт”.