Дейност еTwinning към програма „Еразъм+“ – европейска възможност за българското училище

От 10.11.2015г. до 12.11.2015г. в КК Боровец се проведе обучение по дейност eTwinning – важна неделима част от програма „Еразъм+“. Обучението бе организирано от ЦРЧР и насочено към директори на училища и детски градини от цялата страна. Представители на област Кърджали в събитието бяха Лиляна Янкова – директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Антоанета Сендова ПДУД в същото училище и национален посланик на дейността. 123345
eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската    комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне на учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадената за това електронна платформа – http://www.etwinning.net.
През периода 2007 – 2013 година дейността е част от секторна програма „Коменски“ на „Учене през целия живот”. От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”.
eTwinning дава възможност всеки учител да се регистрира свободно в eTwinning портала и да започне да използва неговите педагогически и комуникационни ресурси. Чрез инструментите на портала учителите имат възможност да работят по съвместни виртуални партньорства, прерастващи в упешни проекти по програма „Еразъм+“. eTwinning е лесна за употреба платформа, съдържаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В проектите могат да участват държавни, общински и частни детски градини, начални, основни и средни училища, както и Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със специфични образователни потребности. Проектите в рамките на eTwinning се осъществяват от двама или повече учители, училищни екипи или отделни методически обединения, библиотекари и ученици.
Обучението бе разнообразно, в рамките на три дни се проведоха презентационни и семинарни модули, които се отличаваха с изключително добра работна атмосфера. Обменени бяха добри практики и бяха създадени контакти за бъдещо партньорство и сътрудничество.