КИРИЛОМЕТОДИЕВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТА – MOVE WEEK

img_3526Ученици и учители на най – голямото img_3521ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали се включиха активно в Европейската седмица на физическата активност и спорта MOVE WEEK. С това на учениците беше дадена възможност за повече движение е спорт на открито с цел всеки да бъде активен, без значение от img_3525възрастта, img_3549пола, физически възможности и социален статус.
MOVE WEEK е ежегодно европейско събитие, което има за цел да покаже ползите от воденето на активен начин на живот.img_3551 С 1 милион участници през 2014 г., MOVE WEEK се превърна в най – голямата ежегодна седмица в img_3548Европа промотираща ползите от редовното практикуване на физическа активност и спорт.
Учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” развиха логичнотimg_3523о си мислене чрез играта Шах – Мат. Децата завоюваха големи постижения и награди през изминалата учебна година, а директорът на училището ги възнагради с атрактивна дъска на открито и големи шах – матни фигури.

У.Т.Р.Е. за всеки ученик в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали

11  web

20160929_143444Създаването и подобряването на условията за равен достъп до качествено образование е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик. Училището трябва да се утвърди като институцията, която е призвана да даде шанс на всеки ученик да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното богатство на родния си край! С тези виждания и цели Директорът на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали – госпожа Лиляна Янкова и педагозите от училището поемат поредното предизвикателство – изпълнението на проект „У. Т. Р. Е. за всеки ученик (Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик)”. На 29.09.2016г. в Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства бе подписан договор за финансиране на проекта на училището. Основната цел на проект „У. Т. Р. Е. за всеки ученик” е чрез допълнителни съвместни образователни и учебно-познавателни дейности да се компенсират социални, езикови и комуникативни дефицити и създадат условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна социална интеграция и реализация на всеки ученик. Специфичните цели на проекта са:
1. Да се повиши качеството на образование и възпитание в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали чрез създаване и прилагане на съвременни интерактивни учебно-познавателни и комуникационни форми;
2. Да се повиши успеваемостта на учениците от етническите малцинства по учебните дисциплини и да се мотивират и стимулират за отговорно отношение към ученето и училището;
3. Да се утвърди училището като институцията, която е призвана да даде шанс на всеки ученик да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното богатство на родния си край и да се съдейства за интегрирането на младите хора под мотото на Европейския съюз – „Единни в многообразието”;
4. Да се формира у децата система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура;
5. Да се повиши професионалната квалификация на педагогическите специалисти в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Кърджали за прилагане на съвременни интерактивни методи и практики при работата с ученици в мултикултурна среда и при работа с ученици-билингви;20160929_113502
6. Да се засили и стимулира интереса на децата и родителите от етническите малцинства към училищния живот и учебните постижения;
7. Деца и родители да разберат, че всеки етнос и всяка общност имат своето културно богатство и то трябва да се цени и уважава, защото „Ние сме родени, за да живеем съвместно: нашето общество е свод от камъни, който би се срутил, ако единият не поддържаше другия.” /Сенека – римски философ и обществен деец/!
В рамките на 24 месеца по проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности с учениците от целевата група:
1.Създаване и дейност на клубове за допълнителни занимания за ученици от 1-4 клас (Клуб „Знам и мога”; Клуб „Приказен свят без граници”; клуб „Изкуството ни обединява”) и за ученици от 5 до 7 клас (клуб „Краезнание”, клуб „Език свещен”, клуб „Математиката – забавна и лесна”). Ще се следят и нивото и резултатите в задължителния общообразователен процес на всеки ученик пряк участник в проекта. Също така за отчитането на резултатите от дейността на клубовете, ще се организират и провеждат тематични празници, изложби и състезания, някои, от които с участието на родители. В рамките на дейността на клубовете за допълнителни занимания и за по-пълно постигане на целите по проекта ще се проведат съвместни учебно-познавателни дейности.
2. Модулно обучение на педагогическия състав на училището за прилагане на съвременни и иновационни практики в мултикултурна образователна среда;
3. Организиране и провеждане на летни занимания с участието на ученици от различни етноси и с родители-доброволци. Летните занимания ще бъдат организирани в три направления: „Творческа работилница”, „Лятна читалня” и „Спортни отборни игри”. Летните занимания ще се провеждат всеки работен ден в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали в три направления: „Творческа работилница”, „Лятна читалня” и „Спортни отборни игри”. Целта на „Творческата работилница” е развитие на социалните и творчески умения на учениците. Творчеството е изключително полезен помощник на всяко дете в неговото интелектуално и психическо израстване. Изкуството развива у децата въображението и помага за тяхното себеизразяване. Чрез него децата се учат да бъдат по- толерантни, опознават разнообразията в живота и по безопасен и непринуден начин се научават да приемат различните култури. Целта на „Лятната читалня” е развитие на четивната техника и повишаване интереса към книгите и четенето, както и развитие на речта чрез беседи на различни „книжни” теми. Целта на спортните отборни игри е в рамките на играта децата да възприемат една цел, една идея и единна стратегия в един екип и да я защитават.
20160929_112908Дейностите в проекта са планирани така, че на всеки етап учениците преки участници в проекта да са активни участници при изпълнението им и постигането на целите. Работата в клубовете за допълнителните занимания ще доведат до осезаемо подобряване нивото на владеене на българския книжовен език, до преодоляване на социални и комуникативни дефицити и до подобряване на образователните резултати на учениците участници в проекта. Също така, създадената атмосфера на толерантност и чувство за „заедност” ще мотивира учениците от целевата група за активно включване в образователния процес, желание за продължаване на образованието в гимназиален етап и избягване на сегрегацията. Обучението на педагогическите специалисти е обусловено от факта, че социалната роля на учителя не се изчерпва само с традиционните му задължения да преподава знания, да контролира и оценява учениците. Ефективността от съвместния образователно-възпитателен процес и общуването зависи и от това доколко взаимоотношенията между учителя, учениците и родителите се изграждат на принципа на толерантността и доколко формира взаимно уважение и дух на сътрудничество. Комуникативните умения, непрекъснатите квалификации и включването на учителите в различни форми за усъвършенстване на професионално-педагогическата компетентност за работа в мултикултурна среда, са от решаващо значение за приобщаване на децата към училището.
С реализацията на проекта ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Кърджали ще се утвърди не просто и само като място за обучение и възпитание, а като желана и търсена институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира процесите на социализация на подрастващите и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.

Кирилометодиевци почетоха Деня на Независимостта – 22 септември

znameУченици и учители от най – голямото Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” град Кърджали поднесоха цветя и венци пред паметника на Освободителите послучай 22 Септември – Деня на Независимостта на България. На 22 септември 1908 г. във Велико Търново, с манифест, Княз Фердинанд обявява независимостта на България. ferdinandС този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 гimg_2801. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България – една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество. img_2803В часа на класа учениците се запознаха с исторически моменти от този паметен Ден. Беше прочетен Манифестъ към българския народъ , издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 година от Княз Фердинад и българското правителство с Министър Председател Александър Малинов. В ден като днешния трябва да си дадем сметка, че българската кауза е успявала тогава, когато политиците са действали като истински национални лидери и когато са загърбвали своите дребни партийни сметки, своите лични или групови пристрастия, че нашата национална идея е успявала тогава, когато сме намирали сили и воля  да поставим българския въпрос на европейската дипломатическа маса категорично и обосновано,отстоявайки националния интерес.

Кирилометодиевци отбелязаха Световния ден на мира

img_2778Учениците и учителите от най- голямото ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали масово се включиха в честването на 21 септември – Световния ден на мира.Децата с огромно желание направиха изложби от свои рисунки, посветени на мира, изработиха си оригинални емблеми, научиха подходящи стихове и песни. img_2797В най- вълнуващия момент от честването на Световния ден на мир учениците изписаха с телата си думата МИР и пуснаха в небето гълъби като символ на мира. Нека винаги помним, че за да ни има, да живеем и се трудим спокойно, да сме щастливи и се радваме на децата си, е необходимо да има мир. Международният ден на мира се отбелязва съгласно резолюция 36/67 от 1981 г., приета с идеята този ден да съвпада с img_5750откриването на редовната сесия на Общото събрание на ООН. За първи път денят се чества през септември 1982 г. През 2001 г. Общото събрание гласува резолюция 55/282 и утвърждава 21 септември за Ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. Отimg_5760 всички нас зависи опазването на мира – отбеляза в словото си директорът на училището Лиляна Янкова. Никога да не забравяме тази паметна дата – 1 септември, нападението на Германия над Полша и започването на Втората световна война. Нека хората забравят алчността и злобата, желанието да притежават чужди територии и богатства и се насладят на живота, защото той е един и неповторим. Нека винаги да има мир! Всички деца заедно с директора пуснаха в небето символа на мира – ято гълъби!

С вдигане на трибагреника започна първия учебен ден в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

1 2 3 4 79005526759848000С вдигане на трибагреника започна първия учебен ден в областта. 14 896 деца прекрачиха прага на класните стаи в Кърджалийско. От тях 1320 направиха това за първи път в живота си. Празничното тържество бе открито от изпълнения на гвардейския състав към Езиковата гимназия. Духовият оркестър изсвири „Тих бял Дунав“. От свое име Лиляна Янкова акцентира върху новия закон за образованието, който тя определи като гаранция за бъдещето на Родината-децата. Тя припомни, че ръководеното от нея училище е на първо място в областта и на 80 място в страната по успех при външното оценяване. Ние сме училище, което създава личности на успеха, подчерта Янкова. Вилдан Сефер от Областна администрация подрави учениците от името на губернатора Илия Илиев. Той посочи, че началото на учебната годна е наситено с предизвикателства. Трупайте познания, както пчелите трупат мед, пожела областния управител. Цветанка Границка от Регионалното управление на образованието прочете поздравителен адрес от началника Гроздан Колев. Поздравителни адреси имаше от КНСБ, Тракийското дружество, Читалище „Тракия 2009“.
Ученици изнесоха кратка музикална програма.
Кметът Хасан Азис сподели всобщото вълнение. Той посочи, че образованието се е утвърдило като темите с най-голяма значимост в страната. Той изрази убеденост, че с реформите българското училище ще стане още по-привлекателно. Кметът пое ангажимент да положи с педагозите повече усилия, за по добро образование. Образованието е най-големия ресурс на нашата страна, заключи градоначалника.
Директорката на Езиковата гимназия Йорданка Чавдарова отбеляза че Първият учебен ден е празник на младостта и знанието. Тя припомни изключителния стремеж на българина към знание. Поздрави първокласниците от „Св. св. Кирил и Методий“ и осмокласниците от Езиковата, които за първи път ще влязат в училището. Тя подчерта, че в новия закон за предучилищното и училищно образование като център е поставено детето.Искаме да развиваме вашите възможности, категорична бе Чавдарова.
Директорката на ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ Лиляна Янкова прочете приветствие от името на народната представителка Цвета Караянчева. В него учениците от двете школа се призозават към съзидание в храма на знанието. Школският звънец обещава много нови възможности, загадки , които чакат да бъдат решени. Бъдете ненаситни за знания, пожела Цвета Караянчева на учениците.
Двете най-елитни училища в областта-Езиковата гимназия и ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ по традиция посрещнаха заедно празничния ден. Тази година гост на тържеството бе кметът на община Кърджали Хасан Азис. За първи път сред учениците от Езиковата, бе и дъщерята на градоначалника Есин. Тя заедно със 181 връстници ще учи в подготвителните класове. Най много внимание и радост предизвикаха 70-те първокласника, които тази година ще учат в основното училище.

Георги Кулов

http://www.kardjali.bgvesti.net/news/402487/S-vdigate-na-tribagrenika-zapochna-parviya-ucheben-den-14896-deca-vlyazoha-v-klasnite-stai-v-oblastta

Поздравителни адреси послучай 15 септември

Поздравителен адрес от Меглена Кунева – министър на образованието и науката

Поздравителен адрес от Диян Стаматов – заместник министър на образованието и науката

уважаема госпожо Янкова,

Скъпи ученици,

Уважаеми учители,

Уважаеми родители,

Честита и успешна учебна година!

С повече оптимизъм и увереност!

С малки крачки по пътя на образователната промяна!

Честит празник и на добър час!

Диян Стаматов – зам. министър на образованието и науката

Поздравителен адрес от Цвета Караянчева – народен представител%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81

Поздравителен адрес от Илия Илиев – областен управител на област Кърджали

pozdravitelen-adres1

Поздравителен адрес от инж.Хасан Азис – кмет на община Кърджали

pozdravitelen-adres

Поздравителен адрес от Гроздан Колев – началник на РУО – Кърджали

pozdrawitelen-adres-ruoПоздравителен адрес от Милена Дамянова – председател на комисията по образованието и науката в 43-то народно събрание на РБългария

pa_15sept_short

Поздравителен адрес от Центърa за творческо обучение

pozdr-1Поздравителен адрес от екип на Уча.се

pozdr2