ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.

Информация за подаване на документи за приемане на ученици в 8. клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка предстоящите дейности по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година Ви информираме следното:

 1. Обявяване на резултатите от изпитите по български език и литература, математика и проверка на способностите съгласно графика на дейностите по приемането на ученици завършили основно образование е до 29.06.2020 г.
 2. Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите – до 02.07.2020 г.
 3. Запознаване на учениците с писмената работа  в присъствието на родител  може да се извърши на 01.07.2020 г. от  10 -12 ч. и от 14 -16 ч. в РУО – Кърджали.
 4. Подаването на заявления за участие в приема на ученици завършили основно образование може да се извърши в периода от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. – а първи етап от класирането.
 5. Съгласно чл.63, ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, със заповед № РДА 09 – 342/19.06.2020 г на началника на РУО – Кърджали са определени училища-гнезда за приемане на документи за участие в прием на ученици завършили основно образование, както следва:
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – град Кърджали
 • СУ „Васил Левски“ – град Ардино
 • СУ „Христо Ботев“ – град Джебел
 • СУ „Васил Левски“ – град Крумовград
 • СУ „Отец Паисий“ – с. Кирково
 • СУ „Христо Ботев“ – с. Чорбаджийско
 • СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бенковски
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ – град Момчилград
 • СУ „Христо Смирненски“ – с. Черноочене
 1. Обявяване на списъците с приетите ученици – І етап на класиране – до 13.07.2020 г.
 2. Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявление за участие във ІІ етап на класиране – до 16.07.2020 г.
 3. Съгласно чл.65, ал.3 и ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – всеки ученик се класира само с едно желание за всеки етап от класирането и след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20.07.2020 г. Във втори етап на класиране участват учениците, които не са приети или са приети на второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл.66 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 5. Записване на приетите ученици на втори етап от класирането – до 22.07.2020 година.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23.07.2020 година.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24 – 27.07.2020 година. В трети етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РУО – Кърджали, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29.07.2020 година.
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2020 година.
 10. Документи за записване в VIII клас на съответното училище:

– заявление до директора

– оригинал на свидетелството за завършено основно образование

– оригинал на медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар на ученика за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

 1. Ръководство за кандидатстване on-line:

Публикувано от:
Калитвенцова, Снежа
Старши експерт организация на средното образование