Важно!!!

 Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка

От 4 февруари по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас
Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
– от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.
Zapoved-rd-01-52-26-01-2021

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Кърджали – партньор в проект „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“

logo-bg-right
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Кърджали – партньор в проект BG05M2OP001-3.017-0019 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“
Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване
Наименование на процедура: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
Бенефициент: Сдружение „ОМЕГА“ и партньори ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали
Обща стойност: 233 987,04 лв., от които 198 888,98 лв. европейско и 35 098,06 лв. национално съфинансиране
Срок на изпълнение: 30 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът предвижда идентифициране на нуждите на училищата партньори от подобряване на работата в мултикултурна среда, изготвяне на анализ на нуждите и план за обучения. На базата на анализа ще бъдат организирани и проведени обучения за педагозите за работа в мултикултурна образователна среда.
Целева група по проекта са 138 учители, директори и образователни медиатори от ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“.
Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. В подкрепа на тази цел образователните медиатори ще разширят знанията си за междукултурно общуване, което ще им помогне да подобряват връзката между училището и семейството на учениците от различни етноси.
Потребността от тези специфични нови знания стана особено силна в условията на пандемия и социална изолация, когато педагозите трябва да успяват да намират успешен подход към децата от различните етноси, дори и извън обичайната учебна среда.
Проектът ще удовлетвори потребностите на ЦГ от получаване на знания за съвременни подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Придобитите компетентности ще помогнат на педагогическите специалисти да изграждат в учебните заведения среда на толерантност и да гарантират правото на равен достъп до образование на всички ученици.
В резултат 138 лица ще преминат през специализирани обучения, даващи им нови знания, методи и подходи за мултикултурна комуникация и ефективно управление на мултикултурната среда.
Дейности:
Идентифициране на нуждите на училищата партньори по проекта от подобряване на работата в мултикултурна среда, изготвяне на анализ на нуждите и план за провеждане на обучения
Организиране, провеждане и участие на учители и директори в обучения за работа в мултикултурна среда
Организиране, провеждане и участие на образователни медиатори в обучение за работа в мултикултурна среда.

Кирилометодиевци отбелязват 11 януари – Световен ден на думата „благодаря“!

На 11 януари отбелязваме Световния ден на думата БЛАГОДАРЯ.

Предложен е за отбелязване през 1994 година от родения в щата Илиноис Ейдриън Сиукс Купърсмит. Благодаря е една от най – красивите думи  в българския език. Да благодариш е сила. Уж не е нищо сложно и голямо, но се оказва, че не всички хора са способни да изкажат тази малка думичка, а и да изпитат благодарност в сърцата си.

Учениците от най – голямото основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“  град Кърджали отбелязаха този ден с рецитал, с направата на картички и постери на български език, английски език, руски език и немски език. Това е един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по- добър. Може без преувеличение да се каже, че 11 януари е най – учтивия ден в годината, защото на  този ден много страни в света отбелязват Световния ден на думата „Благодаря“.

Напоследък този празник набира все по–голяма популярност. За да го отбележим обаче не е необходимо да купуваме скъпи подаръци на близките си – достатъчно  е да им се усмихнем и да им кажем „Благодаря“ – сподели директора на училището г-жа Марияна Пеева.