Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка. Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021г. до 30.04.2021г.:
………………………………………………………………………………………………………
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.:
1. Възобновява се присъственият учебен процес за:
а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно
образование;
б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни
увреждания;
в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки,
които са единствени в съответния клас на училището;
г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на следния график:
аа) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10
клас;
бб) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12
клас.
2. Извън графика по т. 1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:
а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба №
11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически
изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от
разстояние в електронна среда;
в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно
място в предприятие или на територията на съответното училище;
г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна
среда.
3. Дейностите по т. 1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство
на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на
системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в
условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на
образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от
разстояние за учениците по т. 1, буква „г“ се взема от министъра на образованието и науката
при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
………………………………………………………………………………………………………

zapoved-rd-01-220-08-04-2021