Правилници и документи

Документи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали
1. Стратегия за развитие на училището;
2. Правилник за дейността на училището;
3. Училищни учебни планове;
4. Форми на обучение;
5. Годишен план за дейността на училището;
6. Мерки за повишаване качеството на образованието;
7. Програма за превенция на ранното напускане на училище;
8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
9. Занимания по интереси;
10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
11. Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО:
      11а. Начален етап
      11б. Прогимназиален етап.