Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ 2020 – 2023
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 1. …………..
ЧЛЕНОВЕ
 1. …………..
 2. …………..
 3. …………..
 4. Мария Павлова – община Кърджали
РЕЗЕРВНИ
 1. …………..
 2. …………..
 3. …………..

ПОКАНА ДО ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – тук

Заповед за определяне на числения състав на Обществения съвет към училището  –

Заповед за организиране на родителски срещи за избор на делегати за Обществен съвет – тук

Заявление  до кмета на община Кърджали – тук

Заповед на  кмета на община Кърджали – тук

Заповед за организиране на среща с избраните  делегати за избор на ОС – тук

Присъствен списък на делегатите –

Протокол от заседание на Общото събрание на родителите –

Протокол за избор на председател –

Заповед за определяне поименно на членовете на Обществения  съвет към училището –

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ МАНДАТ 2016 – 2019
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
       1. Николина Арабаджиева – родител на ученик
ЧЛЕНОВЕ
 1. Диян Дичев – родител на ученик
 2. Васил Василев – родител на ученик
 3. Веселин Панчев – родител на ученик
 4. Мария Павлова – община Кърджали
РЕЗЕРВНИ
 1. Гюрджан Хабилов – родител на ученик
 2. Айнур Памук – родител на ученик
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата