Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
       1. Николина Арабаджиева – родител на ученик от II клас
ЧЛЕНОВЕ
  1. Диян Дичев – родител на ученик от V клас
  2. Васил Василев – родител на ученик от VI клас
  3. Хайрие Садулова – родител на ученик от IV клас
  4. Мария Павлова – община Кърджали
РЕЗЕРВНИ
  1. Веселин Панчев – родител на ученик от I  клас
  2. Гюрджан Хабилов – родител на ученик от III  клас
  3. Айнур Памук – родител на ученик от IV  клас
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата