Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
       1. Николина Арабаджиева – родител на ученик
ЧЛЕНОВЕ
  1. Диян Дичев – родител на ученик
  2. Васил Василев – родител на ученик
  3. Веселин Панчев – родител на ученик
  4. Мария Павлова – община Кърджали
РЕЗЕРВНИ
  1. Гюрджан Хабилов – родител на ученик
  2. Айнур Памук – родител на ученик
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата