Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ 2023 – 2026
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 1.  Фейме Исмаил – родител на ученик от  II „a“ клас
ЧЛЕНОВЕ
 1. Николина Иванова – родител на ученик от I „a“  клас
 2. Виолета Кавръкова – родител на ученик от III „a“ клас
 3. Исмаил Хюсеин – родител на ученик от VI „а“ клас
 4. Мария Павлова – община Кърджали
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
 1. Пламена Илиева – родител на ученик от II „а“ клас
 2. Месут Мустафа – родител на ученик от III „б“ клас
 3. Хасибе Мехмедали – родител на ученик от IV „б“ клас
Покана до избраните делегати за учредяване на нов Обществен съвет – тук
Заповед за определяне на числения състав на Обществения съвет към училището  – тук
Заповед за организиране на родителски срещи за избор на делегати за Обществен съвет – тук
Заявление  до кмета на община Кърджали – тук
Заповед на  кмета на община Кърджали – тук
Заповед за организиране на среща с избраните  делегати за избор на ОС – тук
Заповед за определяне поименно на членовете на Обществения  съвет към училището – тук
Протокол от заседание на Общото събрание на родителите – тук
Протокол №1 за избор на председател – тук
Протокол №2 – тук
Становище –  тук
Протокол №3 – тук
Протокол №4 – тук
Протокол №5 – тук
Протокол №6 – тук
Протокол №7 – тук
Протокол №8 – тук
Протокол №9 – тук
Протокол №10 – тук
Протокол №11 – тук
Протокол №12 – тук
Протокол №13 – тук
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ 2020 – 2023
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 1. Мартин Топалов – родител на ученик от V клас
ЧЛЕНОВЕ
 1. Рахмие Сеид – родител на ученик от IV клас
 2. Татяна Димитрова – родител на ученик от IV клас
 3. Ергюл Емин – родител на ученик от III клас
 4. Мария Павлова – община Кърджали
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
 1. Айше Байрам – родител на ученик от IV клас
 2. Айсун Ариф – родител на ученик от III клас
 3. Фердане Али – родител на ученик от III клас
Покана до избраните делегати за учредяване на нов Обществен съвет – тук
Заповед за определяне на числения състав на Обществения съвет към училището  – тук
Заповед за организиране на родителски срещи за избор на делегати за Обществен съвет – тук
Заявление  до кмета на община Кърджали – тук
Заповед на  кмета на община Кърджали – тук
Заповед за организиране на среща с избраните  делегати за избор на ОС – тук
Протокол от заседание на Общото събрание на родителите – тук
Протокол №1 за избор на председател – тук
Заповед за определяне поименно на членовете на Обществения  съвет към училището – тук
Протокол №2 – тук
Становище – тук
Протокол №3 – тук
Протокол №4 – тук
Протокол №5 – тук
Протокол №6 – тук
Протокол №7 – тук
Протокол №8 – тук
Протокол №9 – тук
Становище – тук
Протокол №10 – тук
Становище – тук
Протокол №11 – тук
Протокол №12 – тук
Протокол №13 – тук
Протокол №14 – тук
Протокол №15 – тук
Протокол №16 – тук
Протокол №17 – тук
Протокол №18 – тук
Протокол №19 – тук
Протокол №20 – тук
Протокол №21 – тук
Протокол №22 – тук

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ МАНДАТ 2016 – 2019
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
       1. Николина Арабаджиева – родител на ученик
ЧЛЕНОВЕ
 1. Диян Дичев – родител на ученик
 2. Васил Василев – родител на ученик
 3. Веселин Панчев – родител на ученик
 4. Мария Павлова – община Кърджали
РЕЗЕРВНИ
 1. Гюрджан Хабилов – родител на ученик
 2. Айнур Памук – родител на ученик
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата